სადისერტაციო ნაშრომები 2019-01-31T14:29:35+00:00

 

 1. ნიკოლოზ ნებიერიძე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ენერგოეფექტურობის  ამაღლება დაკონტროლი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. კლიმიაშვილი
 2. მამუკა ონეზაშვილი წყალმომარაგების მოქმედი სისტემების ეფექტური ფუნქციონირების მეთოდოლოგიის შემუშავება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. ციხელაშვილი, პროფ. დ. გურგენიძე
 3. მირიან კუბლაშვილი მექანიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. სანიკიძე
 4. გიორგი ნოზაძე რკინა ბეტონის შედგენილი კვეთის კონსტრუქციებში აღძრული ძალვების სტატისტიკური ანალიზი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. ჭანტურია
 5. ნიკოლოზ მეძმარიაშვილი „დიდი გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორების კონსტრუირების ახალი პრინციპები“.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. სოხაძე, ლ. ბალანჩივაძე
 6. ირინა კლიმიაშვილი ღვარცოფულ კერებში დაგროვილი მასის მდგრადობის რღვევისა და მოსალოდნელი ხარჯის პროგნოზი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ნ. ნაცვლიშვილი
 7. მერაბ აბაზაძე სეისმო მედეგი მშენებლობისათვის ადგილობრივი მასალების გამოყენებით, მაღალი საექსპლოატაციო თვისებების მქონე ბეტონების მიღება და კვლევა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 8. მაკა გუგუჩია კოლხეთის დაბლობზე კომბინირებული დრენაჟის კვლევა ჭარბტენიანი ნიადაგ-გრუნტის მელიორაციული თვისებების გაუმჯობესებისათვის.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. გავარდაშვილი
 9. ხათუნა ლეჟავა თბოსაიზოლაციო-კონსტრუქციული მხურვალმედეგი ბეტონის მიღება ადგილობრივ ნედლეულზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. ესაძე
 10. მანონი კოდუა მდინარეთა  შესართავ უბნებში წარმოქმნილი ჰიდროსაინჟინრო პრობლემები დამათი გადაჭრის გზები საქართველოს შავი ზღვის პირა რეგიონებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. შ. გაგოშიძე
 11. მალხაზ ბედიაშვილი სამოქალაქო ნაგებობათა ანტისეისმუ რიღონისძიებები (დაზიანებული შენობების აღდგენა-გამაგრების მაგალითები).
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. სოხაძე, პროფ. მ. ჭანტურია
 12. ვალერიან შარიქაძე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაბუთება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ნ. კოდუა
 13. გიორგი არეშიძე ქ. თბილისში განვითარებული მეწყრული პროცესების გამოკვლევა და მათი მდგრადობის ანგარიშისათვის სიმტკიცის პარამეტრების შერჩევა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. ჭოხონელიძე
 14. გიორგი ბერძენაშვილი წყალსაცავებში ღვარცოფებით და სპეციფიკური ტიპის მეწყრებით წარმოქმნილი ჰიდროდინამიკური პროცესების პროგნოზირება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ხ. ირემაშვილი, თ. გველესიანი
 15. ალექსი კოპალიანი არატრადიციული თბური წყაროები და მათი გამოყენების პერსპექტივები გათბობის ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. გრძელიშვილი
 16. ტარიელ ზაკუტაშვილი თანამედროვე მაღლივი შენობების გაანგარიშების ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 17. ვახტანგ ტურაშვილი სამრეწველო შენობების განივი ჩარჩოს (ღუნვადიელემენტების) გაანგარიშების თავისებურებები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ო. ხაზარაძე
 18. ალექსანდრე ნოზაძე შენობა–ნაგებობათა სახურავების კონსტრუქციულ–საექსპლუატაციო მდგომარების ეკონომიკური შეფასება ინვესტიციური ეფექტურობის უზრუნველყოფით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. მახვილაძე
 19. ინგა სტეფნაძე რთულ კონტურიანი ფილების და დამრეცი გარსების გაანგარიშების საკითხი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ჭყოიძე
 20. გიორგი მეხრიშვილი საქართველოს სარწყავი სისტემების ტექნიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები კასპის მუნიციპალიტეტი სმდ. თეძამისაუზის მაგალითზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. ვართანოვი
 21. მზევინარ კეკენაძე არანიუტონისეული სითხის სასაზღვროფენი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ჯ. შარიქაძე, პროფ. ზ. ციცქიშვილი
 22. ზურაბ კაპანაძე ბზარების ამოცანების რიცხვითი ამოხსნები სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების გამოყენებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ.  მ. კუბლაშვილი
 23. გია ხუციშვილი ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდოების მდგრადობა-არამდგრადობის სტატიკის საკითხები სეისმური ძალების გათვალისწინებით
  ხელმძღვანელი – პროფ.  ტ. კვიციანი
 24. ანი ტაბატაძე მიწისძვრის ასკარკასული შენობების სვეტებში დარტყმის ეფექტის გათვალისწინება.
  ხელმძღვანელი – პროფ.  რ. ცხვედაძე
 25. ლალი  ყორღანაშვილი გარსების გაანგარიშებ აპლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ.  რ. ცხვედაძე
 26. მინაგო მეფარიშვილი თერმო-ჰიდროდინამიკური პროცესების გამოკვლევა ახალი ტიპისთბურამძრავიან მემბრანულ ტუმბოში.
  ხელმძღვანელი – პროფ.  ი. შეყრილაძე
 27. ირაკლი სალაძე სეისმოიზოლაციის სისტემის გავლენა რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობის დინამიურ მახასიათებლებზე. .
  ხელმძღვანელი – პროფ.  ლ. კახიანი
 28. დალი გოცაძე რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა დანამატების გამოყენებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. ნადირაძე
 29. მიხეილ მუხიგულიშვილი რკინაბეტონის შეკუმშული სვეტების მდგრადობის შეფასება სეისმური ზემოქმედებისას.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ჯ. ესაიაშვილი
 30. ვასილ სოხაძე ფირფიტები სგაანგარიშება პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. ბაციკაძე
 31. ოლღა გიორგიშვილი გრუნტის დეფორმაციის მოდულის ლაბორატორიული წესით განსაზღვრის შესახებ.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. ჭოხონელიძე
 32. თამრიკო სუპატაშვილი მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის კვლევა ქინძმარაულის ყურძნის სავარგულების გაზრდის მიზნით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. გავარდაშვილი
 33. ვიქტორია ბერიძე ხელნაწერის უფლებით არქიტექტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა აღდგენა-გაძლიერების და სეისმომედეგობის ამაღლების კონსტრუქციული ღონისძიებები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. ლებანიძე
 34. გიორგი ბუტიკაშვილი „ხისტი საგზაო სამოსის დაპროექტება და კვლევა“.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. ნადირაძე
 35. ნონა ოზბეთელაშვილი თერმოელექტრო დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევა პრიზმატული სხეულებისათვის.
  ხელმძღვანელი – პროფ. დ. გორგიძე, პროფ. ზ. ციცქიშვილი
 36. გიორგი ნატროშვილი “სასოფლოსამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა რესურს მზოგი ტექნოლოგიებით” 
  ხელმძღვანელი – პროფ. ი. ყრუაშვილი
 37. ვახტანგ პირმისაშვილი სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები
  ხელმძღვანელი – პროფ. შ. ბაქანიძე
 38. ნინო ბახტაძე შენობის ფუძის გაძლიერება დაწნეხვა-შეწნეხვის მეთოდით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. ჭოხონელიძე
 39. ვახტანგ კაპანაძე სამხედრო ხიდების განვითარების ეტაპები და მათი გამოყენების ხელოვნება საქართველოში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ე. მეძმარიაშვილი
 40. თამაზ თავაძე ფერდოების დაკალთების მდგრადობის უზრუნველყოფის საინჟინრო გადაწყვეტები.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ვ.ლოლაძე
 41. ნათია ტაბატაძე კონსტრუქციული მასალების ფიზიკურმექანიკური თვისებების შესწავლაზე დაპირულად აქტიურ გარემოში.
  ხელმძღვანელი – პროფ.მ. ლორთქიფანიძე, პროფ. თ. ნარეკლიშვილი
 42. ლეონ ტინაგალდავა სტატიკური ციკლური დატვირთების და ბეტონის ასაკის გავლენა არსებული გრავიტაციული კაშხლების სიმტკიცეზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ა. მოწონელიძეპროფ.ტ. კვიციანი
 43. ანა გოგბერაშვილი საქალაქო განაშენიანების პირობებში მიწაში ჩაღრმავებული სართულების კონსტრუქციული გადაწყვეტა ინვესტიციური რისკის მინიმიზაციით.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ჯ. ჩოგოვაძეპროფ. რ. მახვილაძე
 44. ალექსი ცაკიაშვილი რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების სიმტკიცის შემოწმება განივი ძალის მიხედვით ექსპერიმენტულ მონაცემების საფუძველზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ლ. ბალანჩივაძე
 45. გიორგი სულავა სეისმო მედეგი რკინაბეტონის კონსტრუქციების ზღვრული მდგომარეობა და გაანგარიშები სმეთოდები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ჯ. ესაიაშვილი
 46. ზურაბ ლაოშვილი საქართველოს სამხედრო საინჟინრო გეოგრაფიის გეოინფორმაციული საფუძვლები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ე. მეძმარიაშვილი
 47. ცისნამ კენკიშვილი  წყალმომარაგების სისტემების ოპერატიულ სადისპეტჩერო მართვა წყლითუზრუნველყოფის პროცესის მონიტორინგის საფუძველზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. ციხელაშვილი
 48. დავით ფანცულაია მთიან პირობებში რკინიგზების კომპლექსური პროექტირებისა და მშენებლობის პრობლემები და მათიგადაწყვეტის გზები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ე. მოისწრაფიშვილი
 49. ავთანდილ კაკაბაძე ავარიები საქართველოს რკინიგზაზე და მათი გამომწვევი მიზეზები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. კვანტალიანი
 50. მირან კაცაძე სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარების თანამედროვე მეთოდების, პროცესის ავტომატიზაციის და სამართლებრივი ასპექტების კვლევა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი, პროფ. ზ. როგავა
 51. გიორგი ბერაძე ”მილსადენების დიდმალიანი გადასასვლელის ახალი ტიპის წინასწარდაძაბული კომბინირებული კონსტრუქციის გაანგარიშებისა და კონსტრუირების საკითხები”.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ბ. სურგულაძე
 52. დათო ფირყულაშვილი ახალი ტიპის ტრანსფორმირება დიკონსტრუქციის სეისმო მედეგობა საიმედოობის თეორიის გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ბ. სურგულაძე
 53. გიორგი ჩიტიაშვილი ქალაქის წყალმომარაგების სისტემებში წყლითუზრუნველყოფის ტექნოლოგიური პროცესის ეფექტური მართვის მეთოდის შემუშავება.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ზ. ციხელაშვილი
 54. ნანა დონდოლაძე საქართველოს შავიზღვისპირეთის კლიმატის დახასიათება, მისი გავლენა რკინაბეტონის ატმოსფერულ კოროზიაზე და მისდამი მდგრადი ბეტონისმიღება.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. მ. ლორთქიფანიძე
 55. ეკატერინე  გელაძე სამშენებლო კონსტრუქციების ოპტიმიზაციის პრობლემა.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ი. მშვენიერაძე
 56. გიორგი ბურჯალიანი სითხისა და მასის ცვლის პროცესების გამოკვლევა გაწიბოვნებულ-ზედაპირიან თბომცვლელ აპარატებში.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ო. ფურცელაძე
 57. ლაშა რურუა პრიზმატულ კალაპოტებში წყლის ნაკადის თავისუფალი ზედაპირის მრუდების აგების გამარტივებული მეთოდი.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ტ. კვიციანი
 58. გიორგი ჩიკვაიძე მონოლითური რკინაბეტონის რიგელებისა და ფილების შეუღლების ზონის თეორიული და ექსპერიმენტალური კვლევა მათი საკონტაქტო (შეპირაპირების) ზედაპირების თავისებურებათა გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. სოხაძე
 59. გიორგი მეძმარიაშვილი 48 მეტრი მალის მქონე, გასაშლელი საიერიშო ხიდი, მისი ტრანსპორტირების და მონტაჟის ხიდგამდებები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. სოხაძე
 60. ლელა სამხარაძე მცირე სართულიანი მონოლითური შენობების მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების აგება ქიმიურ დანამატებიანი ბეტონების გამოყენებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. ჟორდანია, პროფ. შ. ბაქანიძე
 61. ლევან ლოლაძე მაღალი სიმტკიცის და თვითშემჭიდროებადი ბეტონები თანამედროვე მშენებლობაში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 62. გიორგი ერაგია ნავთობპროდუქტების ტერმინალებში გამოყენებული მილსადენების და რეზერვუარების სიმტკიცის შეფასება მათი უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი
 63. მარიამ ვარდიაშვილი ისტორიულ-კულტურული ძეგლების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების თანამედროვე მეთოდიკის დამუშავება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი
 64. ირაკლი გიორგაძე მაღალი სიმტკიცის ბეტონების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების დადგენა რთული დაძაბული მდგომარეობის დროს.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 65. ირაკლი ჯინჭარაძე დიდმალიანი გადახურვების აგების ტექნოლოგია.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. მახვილაძე, პროფ. ი. მშვენიერაძე
 66. ნინო ნაკვეთაური კარკასულ-ბმულ სისტემაში არმატურის წინასწარდაძაბვის ცვლილება, ბეტონის
  ცოცვადობის დეფორმაციების გავლენით
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. ბალანჩივაძე
 67. ანა ხატელაშვილი ქართული სატელეკომუნიკაციო თანამგზავრი საჰაერო-კოსმოსური დაცვის  სტრატეგიული და ტაქტიკური ფუნქციების ინტეგრაციით

ხელმძღვანელი – პროფესორი ელგუჯა მეძმარიაშვილი