სადისერტაციო ნაშრომები 2021-03-02T13:49:05+00:00

 

 1. ნიკოლოზ ნებიერიძე, სადისერტაციო ნაშრომი –  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ენერგოეფექტურობის  ამაღლება დაკონტროლი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. კლიმიაშვილი
 2. მამუკა ონეზაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – წყალმომარაგების მოქმედი სისტემების ეფექტური ფუნქციონირების მეთოდოლოგიის შემუშავება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. ციხელაშვილი, პროფ. დ. გურგენიძე
 3. მირიან კუბლაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – მექანიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. სანიკიძე
 4. გიორგი ნოზაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – რკინა ბეტონის შედგენილი კვეთის კონსტრუქციებში აღძრული ძალვების სტატისტიკური ანალიზი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. ჭანტურია
 5. ნიკოლოზ მეძმარიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – „დიდი გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორების კონსტრუირების ახალი პრინციპები“.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. სოხაძე, ლ. ბალანჩივაძე
 6. ირინა კლიმიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ღვარცოფულ კერებში დაგროვილი მასის მდგრადობის რღვევისა და მოსალოდნელი ხარჯის პროგნოზი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ნ. ნაცვლიშვილი
 7. მერაბ აბაზაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სეისმო მედეგი მშენებლობისათვის ადგილობრივი მასალების გამოყენებით, მაღალი საექსპლოატაციო თვისებების მქონე ბეტონების მიღება და კვლევა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 8. მაკა გუგუჩია, სადისერტაციო ნაშრომი – კოლხეთის დაბლობზე კომბინირებული დრენაჟის კვლევა ჭარბტენიანი ნიადაგ-გრუნტის მელიორაციული თვისებების გაუმჯობესებისათვის.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. გავარდაშვილი
 9. ხათუნა ლეჟავა, სადისერტაციო ნაშრომი – თბოსაიზოლაციო-კონსტრუქციული მხურვალმედეგი ბეტონის მიღება ადგილობრივ ნედლეულზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. ესაძე
 10. მანონი კოდუა, სადისერტაციო ნაშრომი – მდინარეთა  შესართავ უბნებში წარმოქმნილი ჰიდროსაინჟინრო პრობლემები დამათი გადაჭრის გზები საქართველოს შავი ზღვის პირა რეგიონებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. შ. გაგოშიძე
 11. მალხაზ ბედიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – სამოქალაქო ნაგებობათა ანტისეისმუ რიღონისძიებები (დაზიანებული შენობების აღდგენა-გამაგრების მაგალითები).
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. სოხაძე, პროფ. მ. ჭანტურია
 12. ვალერიან შარიქაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაბუთება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ნ. კოდუა
 13. გიორგი არეშიძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ქ. თბილისში განვითარებული მეწყრული პროცესების გამოკვლევა და მათი მდგრადობის ანგარიშისათვის სიმტკიცის პარამეტრების შერჩევა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. ჭოხონელიძე
 14. გიორგი ბერძენაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – წყალსაცავებში ღვარცოფებით და სპეციფიკური ტიპის მეწყრებით წარმოქმნილი ჰიდროდინამიკური პროცესების პროგნოზირება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ხ. ირემაშვილი, თ. გველესიანი
 15. ალექსი კოპალიანი, სადისერტაციო ნაშრომი – არატრადიციული თბური წყაროები და მათი გამოყენების პერსპექტივები გათბობის ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. გრძელიშვილი
 16. ტარიელ ზაკუტაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – თანამედროვე მაღლივი შენობების გაანგარიშების ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 17. ვახტანგ ტურაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – სამრეწველო შენობების განივი ჩარჩოს (ღუნვადიელემენტების) გაანგარიშების თავისებურებები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ო. ხაზარაძე
 18. ალექსანდრე ნოზაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – შენობა–ნაგებობათა სახურავების კონსტრუქციულ–საექსპლუატაციო მდგომარების ეკონომიკური შეფასება ინვესტიციური ეფექტურობის უზრუნველყოფით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. მახვილაძე
 19. ინგა სტეფნაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – რთულ კონტურიანი ფილების და დამრეცი გარსების გაანგარიშების საკითხი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ჭყოიძე
 20. გიორგი მეხრიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – საქართველოს სარწყავი სისტემების ტექნიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები კასპის მუნიციპალიტეტი სმდ. თეძამისაუზის მაგალითზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. ვართანოვი
 21. მზევინარ კეკენაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – არანიუტონისეული სითხის სასაზღვროფენი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ჯ. შარიქაძე, პროფ. ზ. ციცქიშვილი
 22. ზურაბ კაპანაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ბზარების ამოცანების რიცხვითი ამოხსნები სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების გამოყენებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ.  მ. კუბლაშვილი
 23. გია ხუციშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდოების მდგრადობა-არამდგრადობის სტატიკის საკითხები სეისმური ძალების გათვალისწინებით
  ხელმძღვანელი – პროფ.  ტ. კვიციანი
 24. ანი ტაბატაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მიწისძვრის ასკარკასული შენობების სვეტებში დარტყმის ეფექტის გათვალისწინება.
  ხელმძღვანელი – პროფ.  რ. ცხვედაძე
 25. ლალი  ყორღანაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – გარსების გაანგარიშებ აპლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ.  რ. ცხვედაძე
 26. მინაგო მეფარიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – თერმო-ჰიდროდინამიკური პროცესების გამოკვლევა ახალი ტიპისთბურამძრავიან მემბრანულ ტუმბოში.
  ხელმძღვანელი – პროფ.  ი. შეყრილაძე
 27. ირაკლი სალაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სეისმოიზოლაციის სისტემის გავლენა რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობის დინამიურ მახასიათებლებზე. .
  ხელმძღვანელი – პროფ.  ლ. კახიანი
 28. დალი გოცაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა დანამატების გამოყენებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. ნადირაძე
 29. მიხეილ მუხიგულიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – რკინაბეტონის შეკუმშული სვეტების მდგრადობის შეფასება სეისმური ზემოქმედებისას.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ჯ. ესაიაშვილი
 30. ვასილ სოხაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ფირფიტები სგაანგარიშება პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. ბაციკაძე
 31. ოლღა გიორგიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – გრუნტის დეფორმაციის მოდულის ლაბორატორიული წესით განსაზღვრის შესახებ.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. ჭოხონელიძე
 32. თამრიკო სუპატაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის კვლევა ქინძმარაულის ყურძნის სავარგულების გაზრდის მიზნით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. გავარდაშვილი
 33. ვიქტორია ბერიძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ხელნაწერის უფლებით არქიტექტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა აღდგენა-გაძლიერების და სეისმომედეგობის ამაღლების კონსტრუქციული ღონისძიებები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. ლებანიძე
 34. გიორგი ბუტიკაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – „ხისტი საგზაო სამოსის დაპროექტება და კვლევა“.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. ნადირაძე
 35. ნონა ოზბეთელაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – თერმოელექტრო დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევა პრიზმატული სხეულებისათვის.
  ხელმძღვანელი – პროფ. დ. გორგიძე, პროფ. ზ. ციცქიშვილი
 36. გიორგი ნატროშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – “სასოფლოსამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა რესურს მზოგი ტექნოლოგიებით” 
  ხელმძღვანელი – პროფ. ი. ყრუაშვილი
 37. ვახტანგ პირმისაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები
  ხელმძღვანელი – პროფ. შ. ბაქანიძე
 38. ნინო ბახტაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – შენობის ფუძის გაძლიერება დაწნეხვა-შეწნეხვის მეთოდით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. ჭოხონელიძე
 39. ვახტანგ კაპანაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სამხედრო ხიდების განვითარების ეტაპები და მათი გამოყენების ხელოვნება საქართველოში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ე. მეძმარიაშვილი
 40. თამაზ თავაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ფერდოების დაკალთების მდგრადობის უზრუნველყოფის საინჟინრო გადაწყვეტები.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ვ.ლოლაძე
 41. ნათია ტაბატაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – კონსტრუქციული მასალების ფიზიკურმექანიკური თვისებების შესწავლაზე დაპირულად აქტიურ გარემოში.
  ხელმძღვანელი – პროფ.მ. ლორთქიფანიძე, პროფ. თ. ნარეკლიშვილი
 42. ლეონ ტინაგალდავა, სადისერტაციო ნაშრომი – სტატიკური ციკლური დატვირთების და ბეტონის ასაკის გავლენა არსებული გრავიტაციული კაშხლების სიმტკიცეზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ა. მოწონელიძეპროფ.ტ. კვიციანი
 43. ანა გოგბერაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – საქალაქო განაშენიანების პირობებში მიწაში ჩაღრმავებული სართულების კონსტრუქციული გადაწყვეტა ინვესტიციური რისკის მინიმიზაციით.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ჯ. ჩოგოვაძეპროფ. რ. მახვილაძე
 44. ალექსი ცაკიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების სიმტკიცის შემოწმება განივი ძალის მიხედვით ექსპერიმენტულ მონაცემების საფუძველზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ლ. ბალანჩივაძე
 45. გიორგი სულავა, სადისერტაციო ნაშრომი – სეისმო მედეგი რკინაბეტონის კონსტრუქციების ზღვრული მდგომარეობა და გაანგარიშები სმეთოდები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ჯ. ესაიაშვილი
 46. ზურაბ ლაოშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – საქართველოს სამხედრო საინჟინრო გეოგრაფიის გეოინფორმაციული საფუძვლები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ე. მეძმარიაშვილი
 47. ცისნამ კენკიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი –  წყალმომარაგების სისტემების ოპერატიულ სადისპეტჩერო მართვა წყლითუზრუნველყოფის პროცესის მონიტორინგის საფუძველზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. ციხელაშვილი
 48. დავით ფანცულაია, სადისერტაციო ნაშრომი – მთიან პირობებში რკინიგზების კომპლექსური პროექტირებისა და მშენებლობის პრობლემები და მათიგადაწყვეტის გზები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ე. მოისწრაფიშვილი
 49. ავთანდილ კაკაბაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ავარიები საქართველოს რკინიგზაზე და მათი გამომწვევი მიზეზები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. კვანტალიანი
 50. მირან კაცაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარების თანამედროვე მეთოდების, პროცესის ავტომატიზაციის და სამართლებრივი ასპექტების კვლევა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი, პროფ. ზ. როგავა
 51. გიორგი ბერაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ”მილსადენების დიდმალიანი გადასასვლელის ახალი ტიპის წინასწარდაძაბული კომბინირებული კონსტრუქციის გაანგარიშებისა და კონსტრუირების საკითხები”.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ბ. სურგულაძე
 52. დათო ფირყულაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ახალი ტიპის ტრანსფორმირება დიკონსტრუქციის სეისმო მედეგობა საიმედოობის თეორიის გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ბ. სურგულაძე
 53. გიორგი ჩიტიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ქალაქის წყალმომარაგების სისტემებში წყლითუზრუნველყოფის ტექნოლოგიური პროცესის ეფექტური მართვის მეთოდის შემუშავება.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ზ. ციხელაშვილი
 54. ნანა დონდოლაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – საქართველოს შავიზღვისპირეთის კლიმატის დახასიათება, მისი გავლენა რკინაბეტონის ატმოსფერულ კოროზიაზე და მისდამი მდგრადი ბეტონისმიღება.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. მ. ლორთქიფანიძე
 55. ეკატერინე  გელაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სამშენებლო კონსტრუქციების ოპტიმიზაციის პრობლემა.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ი. მშვენიერაძე
 56. გიორგი ბურჯალიანი, სადისერტაციო ნაშრომი – სითხისა და მასის ცვლის პროცესების გამოკვლევა გაწიბოვნებულ-ზედაპირიან თბომცვლელ აპარატებში.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ო. ფურცელაძე
 57. ლაშა რურუა, სადისერტაციო ნაშრომი – პრიზმატულ კალაპოტებში წყლის ნაკადის თავისუფალი ზედაპირის მრუდების აგების გამარტივებული მეთოდი.
  ხელმძღვანელი –  პროფ. ტ. კვიციანი
 58. გიორგი ჩიკვაიძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მონოლითური რკინაბეტონის რიგელებისა და ფილების შეუღლების ზონის თეორიული და ექსპერიმენტალური კვლევა მათი საკონტაქტო (შეპირაპირების) ზედაპირების თავისებურებათა გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. სოხაძე
 59. გიორგი მეძმარიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – 48 მეტრი მალის მქონე, გასაშლელი საიერიშო ხიდი, მისი ტრანსპორტირების და მონტაჟის ხიდგამდებები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. სოხაძე
 60. ლელა სამხარაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მცირე სართულიანი მონოლითური შენობების მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების აგება ქიმიურ დანამატებიანი ბეტონების გამოყენებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. ჟორდანია, პროფ. შ. ბაქანიძე
 61. ლევან ლოლაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მაღალი სიმტკიცის და თვითშემჭიდროებადი ბეტონები თანამედროვე მშენებლობაში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 62. გიორგი ერაგია, სადისერტაციო ნაშრომი – ნავთობპროდუქტების ტერმინალებში გამოყენებული მილსადენების და რეზერვუარების სიმტკიცის შეფასება მათი უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი
 63. მარიამ ვარდიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ისტორიულ-კულტურული ძეგლების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების თანამედროვე მეთოდიკის დამუშავება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი
 64. ირაკლი გიორგაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მაღალი სიმტკიცის ბეტონების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების დადგენა რთული დაძაბული მდგომარეობის დროს.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 65. ირაკლი ჯინჭარაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – დიდმალიანი გადახურვების აგების ტექნოლოგია.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. მახვილაძე, პროფ. ი. მშვენიერაძე
 66. ნინო ნაკვეთაური, სადისერტაციო ნაშრომი – კარკასულ-ბმულ სისტემაში არმატურის წინასწარდაძაბვის ცვლილება, ბეტონის
  ცოცვადობის დეფორმაციების გავლენით
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. ბალანჩივაძე
 67. ანა ხატელაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ქართული სატელეკომუნიკაციო თანამგზავრი საჰაერო-კოსმოსური დაცვის  სტრატეგიული და ტაქტიკური ფუნქციების ინტეგრაციით  ხელმძღვანელი – პროფ. ელგუჯა მეძმარიაშვილი
 68. ზურაბი ბეკურიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომითბოტენიანი დამუშავების ტემპერატურული რეჟიმების კვლევა მაღალი საექსპლუატაციო თვისებების მქონე ბეტონების მისაღებად  ხელმძღვანელი – პროფ. ზეინაბ ქარუმიძე
 69. დავით გეწაძე, სადისერტაციო ნაშრომისაგზაო სამოსების რეაბილიტაციის ეფექტურობის გაზრდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით   ხელმძღვანელი – პროფ. ალექსი ბურდულაძე
 70. თორნიკე ნეკაშვილი, სადოქტორო ნაშრომიძვრისადმი მდგარი საგზაო ფენილების კონსტრუირება  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. მექანარიშვილი
 71. ნათია ფოფხაძე, სადისერტაციო ნაშრომიშენობების რეკონსტრუქციის და ფუნქციის შეცვლის შესაძლებლობების დადგენა ტექნიკური ექსპერტიზის სისტემური ანალიზით  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი