პროფესიული 2018-07-18T15:31:49+00:00

საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო

პროგრამები

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო

პროგრამა