სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა 2018-02-10T06:59:12+00:00

მშენებლობის ეკონომიკის და მენეჯმენტის დეპარტამენტი

 

სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა

სამშენებლო ორგანიზაციებისათვის ღირებულებით მართვის მეტოდოლოგიური მიდგომების განვითარება და დანერგვა.

უძრავი ქონების ბაზრის სუბიექტებისათვის მდგრადი განვითარების მიზნით მეთოდოლოგიური და სამართლებრივ – ნორმატიული ბაზების სრულყოფა.

უძრავი ქონების ბაზრის შესწავლა და ამის საფუძველზე ინდიკატორების დადგენა რეგიონალური და ადგილობრივი სახელმწიფო ორგანოებისათვის მართვის მდგრადი განვითარები სტრატეგიების შემუშავების მიზნით.

სამშენებლო ორგანიზაციებისათვის ინვესტირების პროცესების და მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასების მეთოდების მოდერნიზაცია და სრულყოფა.

უძრავი ქონების ბაზრის კონიუნქტურის შესწავლის გზით, მომავალი ღირებულებუთი კრიტერიუმების დადგენა დევეპმენტის პროექტებიდ რეალიზების ამაღლების მიზნით.

სამეცნიერო მიმართულების ტემები იხვეწება ყოველწლიურად და კათედრის აკადემიური პერსონალი აგრძელებს აქტიურ მოღვაწეობას ამ მიმართულებით და განვითარებას.

 

 

 

მეცნიერული მიღწევები 2007-2017 ..

 

 1. “დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასება უკუგაბნევის მეთოდით” საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალი “საქართველოს ნავთობი და გაზი” #20, თბილისი, 2007 წ, ე. ქრისტესიაშვილი;
 2. „კარკასულ კონსტრუქციებში ოპტიკური ბოჭკოს ლაბირინთული ფორმით დამაგრებით დაზიანების კერების დადგენის მათემატიკური უზრუნველყოფა“ ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალი “საქართველოს ნავთობი და გაზი” #20, თბილისი, 2007 წ, ე. ქრისტესიაშვილი;
 3. „Optical-fiber and fiber-optic sensors (fransmitters)“,  საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალი “საქართველოს ნავთობი და გაზი” #22, თბილისი, 2008, ე. ქრისტესიაშვილი;
 4. “Киностатика механизма осцилляции станка для шлифования сложнопрофильных поверхностей“, სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ჰიდროინჟინერია #1(5), სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, თბილისი, 2008, Кристесиашвили Е.Н.;
 5. „Разработка структурной схемы механического следящего привода шлифовальной линии для криволинейных деталей; შრომები, სტუ, #2(468), თბილისი, 20008; Кристесиашвили Е. Н.;
 6. „Уравновешивание механизма копирования шлифовальной линии криволинейных древесных деталей“, შრომები, სტუ, #3(469), თბილისი, 2008, Кристесиашвили Е. Н.;
 7. „Исследование механизма копирования станка для шлифования криволинейных брусковых древесных деталей“, შრომები, სტუ, #3(469), თბილისი, 2008, Кристесиашвили Е. H.;
 8. „მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით“ (მონოგრაფია), სტუ, თბილისი, 2009, ე. ქრისტესიაშვილი;
 9. “ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით”, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, პერიოდული-სამეცნიერო ჟურნალი “აღმაშენებელი” #5, თბილისი, 2009 წ, ე. ქრისტესიაშვილი;
 10. “Кинематическое исследования механизма слежения шлифовального станка для обработки сложнопрофильных деталей”, შრომები, სტუ, #2(472), თბილისი, 2009, Кристесиашвили Е.Н;
 11. „To question of dynamic processes analysys and synthesis in drives complex mechanical systems“ Problems of mechanics, International scientific journal, №1(38)/2010, Tbilisi , 2010; E. Kristesiaashvili;
 12. “სეისმური ზემოქმედების სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე”, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”, #11, თბილისი, 2010, ე. ქრისტესიაშვილი;
 13. “Application of critical loading definition method on plate with cut to solution of practical problems”, Problems of mechanics, International scientific journal, №2(39)/2010, Tbilisi 2010, E. Kristesiaashvili;
 14. ”Решение некоторых простанственных задач механики сплошных сред в обыкновенных диференциальных уравнениях” V Белорусский конгресс по теоретической и прикладной механике, Минск, 2012, Кристесиашвили Е. H.;
 15. “გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმორებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას”, გრანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2011 წ, ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი;
 16. “Воина и её философско-политическое и экономико-правовое осознание”, Санкт-Петербург, ООО »ИПИТ», VI международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики и международных отнашений. Раширение НАТО и Евросоюза – проблемы безопасности стран СНГ, Европы, Азии и Африки», Санкт- Петербург, 2012, Кристесиашвили Е. H.;
 17. “გრუნტის გავლენა არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ ნაგებობების სეისმომედეგობაზე”, სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2012 წ, ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი;
 18. “დრეკადი ინერციის ფუძის გავლენა ნაგებობის სეისმომედეგობაზე”,სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” #2(29), თბილისი, 2013 წ, ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი;
 19. “დრეკად ინერციის ფუძის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” #2(29), თბილისი, 2013 წ, ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი;
 20. “დეფექტების გავლენა შენობა-ნაგებობების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე”, სტუ, სტუდენტთა 81-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2014 წ, ე. ქრისტესიაშვილი;
 21. “ზღვაში ნარჩენების და ჩამდინარე წყლების ჩაშვების პრობლემები”, სტუ, შრომები, თბილისი, 2015 წ, ე. ქრისტესიაშვილი,  ლ. ქრისტესიაშვილი;
 22. “ჩამდინარე წყლების გაწმენდის თანამედროვე მეთოდები”, სტუ, შრომები, თბილისი, 2015 წ, ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი;
 23. “სამშენებლო კონსტრუქციების დეფექტები”, სტუ, სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2015, ე. ქრისტესიაშვილი;
 24. მშენებლობის ხარისხის თანამედროვე სტანდარტები, სტუ, სტუდენტთა 84-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2016, ე. ქრისტესიაშვილი, გ. კოდუა;
 25. „მარკუთხა ჭრილის მქონე თხელკედლიანი კონსტრუქციების დრეკად-პლასტიკური მდგომარეობა“, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა მე–9 ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 2015, ე. ქრისტესიაშვილი;
 26. ”IPO (Initial public offering), როგორც ინვესტიციების მოზიდვის საშუალება სამშენებლო ბიზნესში“, სტუ, სტუდენტთა 84-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2016, ე. ქრისტესიაშვილი, გ. სარიშვილი;
 27. „Современные решения безбалочных конструкций перекрытий из монолитного железобетона“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” #1(44), 2017, Кристесиашвили Е. H., Д.Я. Гигинеишвили, И.Е.Тимченко, Е. Ш. Цоцория;
 28. „სამშენებლო საქმიანობის სტმულირების მეთოდები საქართველოში, საზღვარგარეთის ქვეყნების მაგალითზე“, სტუ, სტუდენტთა 85-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2017, ე. ქრისტესიაშვილი,  ი. გოგოლაძე;
 29. „შემფასებლობითი საქმიანობის საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის საკითხები საქართველოში“, მე–5 ეკონომიკური კონფერენცია, ქუთაისი, საქართველო, 2017 წ., ე. ქრისტესიაშვილი, გ. ხოფერია;
 30. „ახალი ტიპის ორ და სამ სამაგრიანი საყალიბე ფარის კონსტრუქციული გაანგარიშება“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, 3(38), თბილისი, 2015 წ, ლ. ქრისტესიაშვილი;
 31. „Analysis of rotating circular ring disk having constant thickness rigidly fixed by inner contour“, Problems of mechanics, 2016, L. Kristesiashvili;
 32. გამჭიმავი ცენტრიდანული ძალების გავლენა დისკის კუთხურ სიჩქარესა და დატვირთვის ინტენსივობაზე         ნაბეჭდი         სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, 3(42), თბილისი, 2016 წ, ლ. ქრისტესიაშვილი;
 33. „სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის სეისმომედეგობაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, 2012 წ., ლ. ქრისტესიაშვილი;
 34. მონოგრაფია „გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში ცვალებადსართულიანობის გავლენა მრავალსართულიანი კარკასული შენობების სეისმომედეგობაზე“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017 წ., ლ. ქრისტესიაშვილი;
 35. “Краткая характеристика технологии непрерывного бетонирования массивного сооружения.”, научно-технический журнал “транспорт” №3-4 (35-36), 2009 წ., დ. ბაქრაძე;
 36. „ბეტონის ნარევის მომზადებისა და დაყალიბების თავისებურებები უწყვეტი დაბეტონების ტექნოლოგიის პირობებში“, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”, №2(13), 2009 წ., დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე;
 37. „Эксплуатационные испытания рабочево оборудования универсального бульдозера при работе поперек склона“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი” №10, 2009 წ., დ. ბაქრაძე;
 38. „limiter – absorber of axial movement in running gear of new type gantry crane“, international scientific journal “problems of mechanics” №4(45), 2011 წ., დ. ბაქრაძე;
 39. „ბეტონის შემკვრივების ცენტროფუგის მეთოდი“, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” №3(42), 2016 წ., დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე;
 40. „ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია კომბინირებული ჰელიოთერმული დამუშავების გამოყენებით“, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” №1(44), 2017 წ., დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე, კ. ჯინჭარაძე;
 41. „კალიფორნიის უნივერსიტეტის გამოცდილება ბეტონის კუმშვაზე გამოცდის საქმეში“, სტუ, სამეც. ტექ ჟურნალი ,,მშენებლობა” თბილისი #3 (46) 2017 წ., დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე, კ. ჯინჭარაძე;
 42. “კონკურენტუნარიანობა ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი.“ (დამხმარე სახელმძღვანელო), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009 წ., თ. ამყოლაძე;
 43. „თბილისში მშენებარე მრავალფუნქციური, სამუზეუმო და სასტუმრო შენობების შემომზღუდავი კედლების თერმოიზოლაცია და მათი ეკონომიურობა“, ”ენერგია” სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №1(49), თბილისი, 2009 წ., თ. ამყოლაძე, გ. ცინცაძე;
 44. „სამოქალაქო მშენებლობაში სართულშუა გადახურვის ბგერაიზოლაცია, ეკონომიკა და მარკეტინგი“, ISSN 1512-3936 “მშენებლობა” №1(28), სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, თბილისი, 2013 წ. , თ. ამყოლაძე, გ. ცინცაძე;
 45. „თერმოდრეკადი ძაბვების ფორმირება კაშხლების ბეტონების ბლოკებში“, საერთაშორისო ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი “ სტუ, თბილისი, 2009 წ., კ. ჯინჭარაძე;
 46. „მშენებლობის მენეჯმენტში ქსელური დაგეგმვა“ (დამხმარე სახელმძღვანელო), სტუ. თბილისი, 2009 წ., კ. ჯინჭარაძე;
 47. „საქმიანი თამაშები მენეჯმენტში“, თბილისის საერო უნივერსიტეტი ,,გაენათი” თბილისი, 2009 წ., კ. ჯინჭარაძე;
 48. “საკანონმდებლო აღმასრულებელი ორგანოების როლი ქვეყნის სრულყოფილი ბიზნეს-გარემოს დამკვიდრების საქმეში”, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ (საქ. მეცნ. აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი №7–9, 2008 წ, მ. ბაქრაძე;
 49. „სამშენებლო კომპლექსის რეგიონალური განვითარების ასპექტები“, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ №4(23), 2011 წ, მ. ბაქრაძე;
 50. „მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მუშის საშუალო წლიური გამომუშავების როლი მშენებლობისათვის საცხოვრებელი ინფრასტრუქტრის დაპროექტებაში“, აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ქ. ქუთაისი, 2013 წ., მ. ბაქრაძე, გ. ცინცაძე, თ. ხმელიძე;
 51. „ხარჯების მენეჯმენტი–სამშენებლო პროექტის წარმატების დოქტრინა“, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ №3(34), 2014 წ., მ. ბაქრაძე, ი. შონია;
 52. „Вопросы обработки новых неавтоматических моделей для оценки работоспособности геометрически сложных систем“, международный научный журнал “Проблемы механики” №1(18), Тбилиси, 2005, ვ. ბალავაძე;
 53. „A Comparison of some Finite Element Models Employed in the analysis of thin wall constructions“, ,,Energy”. Tbilisi. 2005. N 1(33). p. 87-90. geo-sum-geo. engl.rus.), ვ. ბალავაძე;
 54. „A Comparison of some Finite Element Models used in the analysis of constructions“, ,,BUILDING” scientific- technical journal – Tbilisi, Georgia. N 01. 2006. Iss N 1512-3936. p.9-12, ვ. ბალავაძე;
 55. „Обеспечение безопасности зданий-сооружений методами строительного и неразрушающего контроля“, международный научный журнал “Проблемы механики” №2(23), Тбилиси, 2006, ვ. ბალავაძე;
 56. „Formulate of problems by final elements methods.“, ,,Problems of Applied Mechanics” – International scientific journal. N 4.(17) Iss N 1512-0740. p. 69-72, ვ. ბალავაძე;
 57. „მრავალფენოვანი ფირფიტების და გარსების სიმტკიცეზე ანგარიშის ავტო-მატური სქემა“, მონოგრაფია საქ. ტექნ. უნივერსიტეტი, თბილისი, 2007 წ., ი. ხართიშვილი;
 58. „კაპიტალური მშენებლობა და ინვესტიციებისა და საბანკო კრედიტების როლი მშენებლობაში“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, # 2, 2008 წ., ი. ხართიშვილი;
 59. „საბანკო სისტემის განვი-თარება საქართველოს მაგალითზე“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, # 2(9), 2008 წ., ი. ხართიშვილი;
 60. „მრავალფენიანი გარსების დაძაბულდეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ალგორითმი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, მოხსენებათა კრებული, ი. ხართიშვილი;
 61. „კონუსური გარსის ფიზიკურად არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანის გადაწყვეტის ალგორითმი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, # 2(17), 2010, ი. ხართიშვილი;
 62. „К вопросу синтза электро–механических следящих проводов по заданным переходным процессавм“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, “სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა”, # 1(26), 2013, ი. ხართიშვილი;
 63. „К синтезу электромеханического привода стабилизации угловой скорости по заданным переходным процессам“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, “სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა”, # 1(26), 2013 წ., ი. ხართიშვილი;
 64. „К параметрическому синтезу электромеханической следящей сисемы по заданным переходным процессам“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, “სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა”, # 1(26), 2013., ი. ხართიშვილი;
 65. „ინვესტიციები და მათი როლი ძირითადი კაპიტალის კვლავწარმოებაში“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, “სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა”, # 2(27), 2013, ი. ხართიშვილი;
 66. „წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენება თანამედროვე მშენებლობაში და ეკონომიკური ეფექტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, ი. ხართიშვილი;
 67. „სამშენებლო პროექტის მართვის სტრუქტურების ანალიზირება და დაპროექტების პროცესი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, ი. ხართიშვილი;
 68. „საბანკო კონკურენციის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, “სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა”, # 3(37), 2016, ი. ხართიშვილი;
 69. „კორპორაციული მართვის გამჭვირვალობის სრულყოფა საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის განვითარებით“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, “სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა”, # 3(37), 2016 წ, ი. ხართიშვილი;
 70. „საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი“ (დამხმარე სახელმძღვანელო), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2007 წ, ი. გოგოლაძე, რ. მახვილაძე, ნ. ქარქაშაძე.
 71. „უძრავი ქონების იპოთეკური ბაზრის ხარვეზები და მათი გაუმჯობესების სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებები“, სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, სტუ, 2016 წ, ი. გოგოლაძე;
 72. „სამშენებლო ბიზნესის ეფექტური განვითარების გზები საქართველოში“, სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, სტუ, 2017 წ, ი. გოგოლაძე;
 73. „ბანკის პასიური და აქტიური ოპერაციები, კრედიტის განსაკუთრებული ფორმების: ფაქტორინგული, ფორფეიტინგული, ლიზინგური და სატრასტო ოპერაციების თავისებურებები.“, საქართველოს ეროვნული უნივესტიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ თბილისი, 2015 წ, ლ. ბოგვერაძე;
 74. „სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი და მისი მნიშვნელობა“, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ თბილისი, 2016 წ, ლ. ბოგვერაძე;
 75. „კომერციული ბანკის საიმედოობის ანალიზისა და საინვესტიციო მიმზიდველობის მაჩვენებლების სისტემა, ეკონომიკური შინაარსი და გაანგარიშების მეთოდი“, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ თბილისი, 2017 წ, ლ. ბოგვერაძე;
 76. „საწარმოს განვითარების სტრატეგიისა და მართვის თეირიულ–კონცეპტუალური ასპექტები“, საერთაშორისო სამეცნირო ჟურნალი „ინტელექტი“ თბილისი, 2017 წ, ლ. ბოგვერაძე;
 77. „რისკთა კლასიფიკაცია მენეჯმენტში“, საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘მშენებლობა“, 2007 წ.  #2 (5), მ. ძოწენიძე;
 78. „ბუღალტერია“,საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘მშენებლობა“, 2007 წ. #3 (6), მ. ძოწენიძე;
 79. „განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონები და საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება“, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2008 წ, მ. ძოწენიძე;
 80. „Особенности режимов нагрузки бульдозеров“ , Транспорт (Научно-технический отраслевой журнал),2009, №1-2, მ. ძოწენიძე;
 81. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები როგორც ბიზნესის სტრატეგიული ხერხი“, „ქალი და საუკუნე“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებები, თბილისი, 2011 წ., მ. ძოწენიძე;
 82. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე“, საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘მშენებლობა“, 2012 წ. #1 (24), მ. ძოწენიძე;
 83. „საინჟინრო გადაწყვეტილების ეკონომიკური ეფექტის შეფასების საკითხი.“, პოლიტეტქნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. სანკტ-პეტერბურგი, 2012 წ, ტომი2, ნაწილი1, მ. ძოწენიძე;
 84. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების რესურსები და მუშაობის პრინციპები ინტერნეტში“, საგამომცემლო სახლი, მ. ძოწენიძე;
 85. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, 2013 წ. #2 (5), მ. ძოწენიძე;
 86. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი საქართველოს ეკონომიკაში გლობალიზაციის პირობებში“, საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘ბიზნეს ინჟინერინგი“, 2014 წ. #3, მ. ძოწენიძე;
 87. „არამრღვევი კონტროლის მეთოდების როლი და ადგილი რთული კონსტრუქციების საიმედოობის უზრუნველსაყოფად“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #3, თბილისი, 2006, მ. ვარდიაშვილი;
 88. „Application of Optical-Fiber Sensors for Structures Efficiency Monitoring“, First international conference on seismic safety problems of Caucasus region population, cities and settlements, 2008, მ. ვარდიაშვილი;
 89. „ბაგირის ტესტირება და მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #3(14), თბილისი, 2009 წ., მ. ვარდიაშვილი;
 90. „დაზიანებული (ბზარებიანი) შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება, ბზარმედეგობის და მარაგის დადგენა“, საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია მიძღვნილი „სამშენებლო მექანიკის პრობლემებზე“ თბილისი, 2010 წ., მ. ვარდიაშვილი;
 91. „ეკონომიური კვადრატული ფორმის საძირკვლების, რკინაბეტონის ფილების და საყრდენი კედლების დაპროექტება“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #7(19), თბილისი, 2010 წ., მ. ვარდიაშვილი;
 92. „მონიტორინგის ადგილი ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის კვლევისა და დაცვის სისტემაში“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #1(20), თბილისი, 2011 წ, მ. ვარდიაშვილი;
 93. „ბეტონის ზედაპირების დაცვის თანამედროვე საშუალებების გამოყენება“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #2(21), თბილისი, 2011 წ, მ. ვარდიაშვილი;
 94. „ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მდგომარეობის ტექნიკური და ეკოლოგიური დიაგნოსტირების მეთოდები“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #2(21), თბილისი, 2011 წ, მ. ვარდიაშვილი;
 95. „არქიტექტურულ ძეგლებში გამოყენებული სამშენებლო მასალების სტრუქტურის შესწავლის მეთოდები დამა-ზიანებელი პროცესების განსაზღვრის მიზნით“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #3(22), თბილისი, 2011, მ. ვარდიაშვილი;
 96. „ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგის კომპლექსური სისტემის დამუშავება“, II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკუ-რი ამოცანები“, ქ. ქუთაისი 2012 წ, მ. ვარდიაშვილი;
 97. „ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებში გამოყენებული მასალების ეკომონიტორინგი“, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, ქუთაისი, 2013 6-7 ივნისი, მ. ვარდიაშვილი;
 98. „ღვარცოფული გამონატანების მდ. დურუჯის ხეობის თიხა-ფიქლის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში“, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, ქუთაისი, 2013 6-7 ივნისი, მ. ვარდიაშვილი;
 99. „შენობა-ნაგებობების დეგრადაციის და რემონტის დაგეგმვის პროგნოზირება“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #1(32), თბილისი, 2014, მ. ვარდიაშვილი;
 100. „შენობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების მონიტორ-ინგის სახეები“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #1(32), თბილისი, 2014, მ. ვარდიაშვილი;
 101. „ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგისა და მართვის ინფორმაციული სისტემა“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #1(32), თბილისი, 2014, მ. ვარდიაშვილი;
 102. „საქართველოს ისტორიულ-კულტურული ძეგლების ეკოლოგიური და ტექნიკური მონიტორიგი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #3(34), თბილისი, 2014, მ. ვარდიაშვილი;
 103. „საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ–კულტურული ძეგლების კონსტრუქციული გადაწყვეტების ანალიზი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #3(38), თბილისი, 2015, მ. ვარდიაშვილი;
 104. „შენობა-ნაგებობების მონ-იტორინგის სისტემების ანალიზი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #3(38), თბილისი, 2015, მ. ვარდიაშვილი;