სამშენებლო მანქანების დეპარტამენტი (N108) 2021-02-24T15:14:59+00:00

სამშენებლო მანქანებისა და მექანიკური მოწყობილობების
სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულება
მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავა, 72
სტუ-ს I სასწავლო კორპუსი, ოთახი ბ-404
ტელ: 2 36 42 07; 66 73 (შიდა);
E-mail dep56@gtu.ge

სამშენებლო მანქანების დეპარტამენტის 

ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები

დეპარტამენტი ფუნქციონირებს აკრედიტირებული საგანმანათლებლო პროგრამით, რომლის ძირითადი მიმართულებებია: ამწე-სატრანსპორტო, სატრანსპორტო, სამშენებლო-საგზაო მანქანების და სამშენებლო ინდუსტრიის საწარმოთა მექანიკური მოწყობილობების, აგრეთვე სანავსადგურო სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური საშუალებები (შემდეგში ასსსმ, სიმმ და სსტს).

მთავარი ამოცანა:

 • შესაბამისი სახელმწიფო სტანდარტებით და საგანმანათლებლო პროგრამებით განსაზღვრული სპეციალისტების მომზადების მუშაობის ორგანიზაცია და განხორციელება ქვეყნის და საერთაშორისო მოთხოვნათა დონეზე დეპარტამენტის პროფილით.

ძირითადი ამოცანები:

 • სახელმწიფო სტანდარტებით და საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინე­ბული დისციპლინების და სასწავლო კურსების სწავლების უზრუნველყოფა თანამედროვე პედაგოგიური ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში ჩართვით;

 • დეპარტამენტის პროფილით შესაბამისი ფუნდამენტალური, საძიებო და გამოყენები­თი მეცნიერული კვლევების ორგანიზაცია და განხორციელება;

 • მრავალდონიანი პროფესიული სისტემების განათლების ორგანიზაცია და განხორცი­ელე­ბა დეპარტამენტის პროფილით;

 • ქვეყანაში მეცნიერული და საინჟინრო-ტექნიკური პოლიტიკის გატარება დეპარტამენ­ტის პროფილით.

ძირითადი ფუნქციები:

 1. საგანმანათლებლო მოღვაწეობის მიმართულებები:

 • საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი სასწავლო გეგმების დამუშავება (მათ შორის პროფესიული განათლების)

 • სახელმძღვანელოების, დისციპლინების სასწავლო-მეთოდური კომპლექსების და სხვა მეთოდური ლიტერატურის მომზადება და წარდგენა;

 • სასწავლო გეგმებით გათვალისწინებული სასწავლო მეცადინეობის ჩატარება;

 • დამოუკიდებელი სამუშაოების ჩატარება;

 • სტუდენტთა მოსწრების შუალედური კონტროლი;

 • დოქტორანტებისა და მაგისტრანტების საკვალიფიკაციო ნაშრომებზე კონტროლი და დასკვნების გაკეთება.

 1. საკვლევ -სამეცნიერო მიმართულება:

 • შესრულებულ საკვლევ-სამეცნიერო სამუშაოებზე ანგარიშის წარდგენა;

 • სამეცნიერო-მეთოდური და სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება;

 • მონოგრაფიებზე, სამეცნიერო სტატიებზე, დისერტაციებზე რეცენზიების მომზადება;

 • დოქტორანტურაში ჩასარიცხი კანდიდატურების შერჩევა;

 • მაგისტრანტების და დოქტორანტების მუშაობის ინდივიდუალური გეგმების განხილვა;

 • მაგისტრანტების და დოქტორანტების პერიოდული ანგარიშების მოსმენა;
 • მაგისტრანტების და დოქტორანტების საკვალიფიკაციო ნაშრომებზე დასკვნების გაკეთება.

დეპარტამენტი ვალდებულია:

 • უზრუნველყოს თავისი ქმედების მაღალი ეფექტიანობა მასზე დაკისრებული ვალდე­ბუ­ლებებით;
 • არ დაუშვას შინა განაწესის ნორმების დარღვევა.

შემადგენლობა და სტრუქტურა:

 • შემადგენლობა დამოკიდებულია სასწავლო დატვირთვის მოცულობაზე და სამეცნიერო კვლევის სპეციფიკაზე;
 • დეპარტამენტს თავის სტრუქტურაში აქვს ლაბორატორიები საექსპერიმენტო სტენდებით, სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, კომპიუტერული კაბინეტი.