განცხადება

 

     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე შესაძლებელია გადაყვანილიქნენ სტუდენტები სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის №1473 დადგენილების საფუძველზე (აკადემიური საბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით).

დეკანატი

2018-06-20T23:44:07+00:00