სადისერტაციო საბჭო

განცხადება

 

1.დისერტაციების დაცვები ჩატარდება 2018 წლის 19 თებერვლიდან 03 მარტის   ჩათვლით ;

2.დისერტაციის წინასწარი დაცვა 2017წლის 04  დეკემბერი   09 დეკემბერის ჩათვლით;სწავლების მე-8-ე კვირას, შესაბამისი დეპარტამენტების გაფართოებულ სხდომაზე

3. საბუთების მიღება 2017 წლის 11დეკემბრიდან  2018 წლის 20 იანვრის ჩათვლით;(სადისერტაციო საბჭოს მდივანთან-)

4. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭო ჩატარდება სავარაუდოდ 2018 წლის 22 იანვრიდან  10 თებერვლის ჩათვლით.

5. 2018 წლის 10თებერვლიდან 18 თებერვლამდე  ( დამოკიდებულია დაცვის თარიღზე) ორი კვირით ადრე , დაცვამდე , ინფორმაციის და ბრძანების პროექტის გაგზავნა სასწავლო დეპარტამენტში.

 

სადისერტაციო საბჭოში წარმოსადგენი საბუთები:

1.განცხადება საბჭოს თავმჯდომარის სახელზე დისერტაციის განსახილველად მიღების შესახებ; (იხილე ნიმუში); თავმჯდომარის ვიზით.

2. სადოქტორო პროგრამის სწავლების ენაზე შესრულებული დისერტაციის 4+1 აკინძული ეგზემპლარი და მისი ელექტრონული ვერსია (PDF ფორმატში4+1 ცალი);

3. სადოქტორო პროგრამის სწავლების ენაზე შესრულებული ავტორეფერატის 12-15 ეგზემპლარი და მისი ელექტრონული ვერსია (PDF ფორმატში 4+1);

4. ხელმძღვანელის (თანახელმძღვანელების) მიერ დოქტორანტის დახასიათება დოქტორანტურაში სწავლისა და დისერტაციის მომზადების პერიოდში გამოვლენილი საქმიანი თვისებების შესახებ;

5. სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული კვლევის ძირითადი შედეგების ამსახველი და დადგენილი წესის შესაბამისად გამოქვეყნებული ნაშრომები (სულ მცირე სამი სამეცნიერო სტატია). სამეცნიერო კონფერენციების, სემინარების, ფორუმების, კონგრესების, სიმპოზიუმების მასალები (მინიმუმ ერთი მოხსენება). გამო- გონებების, პატენტების დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტები (მათი არსებიბის შემთხვევაში) და მათი სია დამოწმებული შესაბამისი აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიერ;

6. მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომის ასლი (პირები, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ უცხოეთში, წარმოადგენენ მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს, რომელიც გაცემულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ);

7. ბიოგრაფიული ცნობები (CV).

8. დოქტორანტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტების შესრულების შესახებ (სასწავლო ბარათი); კოლოკვიუმების, სემინარების და წინასწარი დაცვის აუდიო/ვიდეო ჩანაწერები, შესაბამისი ოქმების და ყველა კომპონენტის ელექტრონული უწყისების ასლები; აგრეთვე ინფორმაცია დოქტორანტის ფინანსური ვალდებულების შესრულების შესახებ;

9. დისერტაცია და ავტორეფერატი გაფორმებული უნდა იყოს შესაბამისი მოთხოვნების მიხედვით (ძებნა: gtu.ge ფოსტა, შესვლა:-სწავლება,პროგრამა დოქტორანტურა, დებულება,დანართი 2, 3) .

10. ავტორეფერატში წარმოდგენილი უნდა იყოს დოქტორანტის მიერ გამოქვეყნებული მხოლოდ იმ შრომების, პატენტების ნუსხა, რომელთა შინაარსი შეესაბამება დისერტაციის თემატიკას და შედის სადისერტაციო ნაშრომში.

11. დეპარტამენტის გაფართოებული სხდომის ოქმი( წინასწარი დაცვის ოქმი,  ვიდეო ჩანაწერით).

12.დოქტორანტურაში ჩარიცხვის ბრძანება, თემის დამტკიცების ბრძანება;

13.   აუცილებელია კოლოქვიუმის და სემინარების, წინასწარი დაცვის მსვლელობის ჩანაწერები( დისკები).

14.საბუთების ჩასადები.

****შენიშვნა: ყველა საბუთი ხელმოწერილი და ბეჭედით დამოწმებული; დისერტაცია და ავტორეფერატი უნდა შესრულდეს დანართის მიხედვით, (წინააღმდრგ შემთხვევაში საბუთები არ მიიღება).

 

 

დოქტორანტებისხელმძღვანელების და დეპარტამენტის ხელმძღვანელების ყურადღებოდ!

დოქტორანტები ,რომლებიც იცავენ 2018 წლის თებერვალში, საჭიროა 2017წლის 04  დეკემბერი   09 დეკემბერის ჩათვლით, სწავლების მე-8-ე კვირას, შესაბამისი დეპარტამენტების გაფართოებულ სხდომაზე ჩაატარონ დისერტაციის წინასწარი განხილვა, დოქტორანტის შესაბამის დეპარტამენტის გაფართოებულ სხდომაზე.სხდომაზე შეიძლება მოწვეული იქნენ აღნიშნული დარგის სხვა კვალიფიციური სპეციალისტებიც.

კოლოქვიუმი და სემინარები ჩატარდება 2018 წლის 19 თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით; სემინარების/კოლოკვიუმების (კომისიის- შემადგენლობის, სხდომის ჩატარების დროისა და ადგილის განსაზღვრა), ასევე შესაბამისი საფაკულტეტო ბრძანების პროექტის მომზადება; 2018 წლის 22 იანვრიდან 17 თებერვლის ჩათვლით.. კომისიები უნდა შეიქმნას დოქტორანტის შესაბამის დეპარტამენტში.კომისიები შედგება აკადემიური დეპარტამენტის იმ პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორებისაგან, რომლებიც წარმოადგენენ სადოქტორო პროგრამის შესაბამის მეცნიერების დარგს.კომისია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 7- 9 წევრისაგან

 

აუცილებელია, დისერტაციის დაცვის, კოლოქვიუმის სემინარების და დისერტაციის წინასწარი დაცვის ჩატარების მსვლელობის ჩაწერა(დისკის წარმოდგენა),წინააღმდეგ შემთხვევაში დისერტაციის დაცვა, კოლოქვიუმის და სემინარების ჩატარება არ ჩაითვლება.

2018-06-20T23:07:09+00:00