დოქტორანტებისთვის სემინარების 2019-07-16T14:57:59+00:00

დოქტორანტებისთვის სემინარების და თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის (კოლოქვიუმი) შეფასების კომისიების შექმნის შესახებ