კითხვარი 2019-05-13T16:19:41+00:00

კ ი თ ხ ვ ა რ ი

კითხვარი ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის

კურსდამთავრებულთ კითხვარი

კითხვარი დამსაქმებლებისთვის

ინტერნაციონალიზაციის კითხვარი

აკადემიური პერსონალის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების კითხვარი

ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტის კითვარი

სტუდენტის მიერ საგნის შეფასების კითხვარი

სტუდენტური სერვისების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კითხვარი

კომისიის მიერ ლექციის შეფასების კითხვარი

კომისიის მიერ სემინარის შეფასების კითხვარი

კომისიის მიერ ლაბორატორიული მეცადინეობის შეფასების კითხვარი

კომისიის მიერ პრაქტიკული მეცადინეობის შეფასების კითხვარი

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევის კითხვარი.

სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის და შესაბამისი პედაგოგის შეფასება 

გამოხმაურებები