მატერიალური ბაზა 2018-04-20T19:12:44+00:00

მშენებლობის ეკონომიკის და მენეჯმენტის დეპარტამენტი

 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა

სასწავლო პროცესის სრულყოფილად წარმართვისთვის, დეპარტამენტი იყენებს აუდიტორია #702–ს (კომპიუტერული კლასი 20 ადგილზე),  სადაც პროგრამულად  ხორციელდება სამშენებლო–სახარჯთაღრიცხვო საქმის და საბუღალტრო პროგრამა „ორისი“–ს შესწავლა.

სპეციალურად სასემინარო და კოლოქვიუმის, ასევე წინასწარი დაცვებისთვის,  დეპარტამენტი იყენებს აუდიტორია #406–ს, რომელიც  აღჭურვილია მულტიმედიური სისტემებით (ნოუთბუქი, პროექტორი და ეკრანი).

პროფესორ–მასწავლებლებთან, სტუდენტთა კონსულტაციისა და სამუშაო შეხვედრებისთვის, დეპარტამენტი სარგებლობს   #403, #404 და #405 სამუშაო ოთახით.

გაფორმებული მემორანდუმები