სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა 2018-06-22T15:37:34+00:00

 

საინჟინრო მექანიკისა და სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტი

 

  • სამეცნიერო მუშაობის ძირითადი მიმართულებები: 1. დრეკადობის თეორია 2. ჰიდრომექანიკა 3.პლასტიურობის თეორია 4. სამშენებლო მექანიკა სეისმომედეგობა  6. ნაგებობათა მდგრადობა  7. ნაგებობების დაზიანების მიზეზებისა და ავარიულობის დიაგნოსტიკა  8. კონსტრუქციების სტრუქტურული რღვევის თეორია
  • მიწისქვეშა წყლების დინების მათემატიკური მოდელირება; ნიუტონური და არანიუტონური სითხეებისა და მასში მცურავი სხეულების დინამიკა; თერმოდინამიკის ამოცანები; ქანების მდგრადობა; ნაგებობათა დინამიკა, პლასტიურობა და ცოცვადობის თეორია; დრეკადობის თეორიის წრფივი ამოცანები.
  • ჟურნალი „მშენებლობა“ , ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ , „სტუ შრომები“ , “საქართველოს საინჟინრო სიახლეები”

 

 

სამეცნიერო მოღვაწეობის  სფერო

 

 

მყარი დეფორმადი სხეულის  მექანიკა –  თამაზ ბაციკაძე, ვასილ სოხაძე, რუსუდან გიორგობიანი, ზურაბ მაძაღუა

შედგენილი ცილინდრული გარსების დრეკად-პლასტიკური დეფორმაციები  –  ჯუმბერ ნიჟარაძე

ნაგებობათა დინამიკა -ნუგზარ მურღულიავაჟა ლომიძე

ცვლადპარამეტრებიანი სივრცითი კონსტრუქციების რიცხვითი რეალიზაციის პრობლემების გამოკვლევა  -ამირან ბუქსიანიძე

მყარი დეფორმადი სხეულების მექანიკა და მასთან დაკავშირებული საკითხები, კერძოდ, სითხისა და მყარი დეფორმადი სხეულების მექანიკაში მათემატიკური მოდელირება; არაერთგვაროვანი ტრანსვერსალურად იზოტროპიული სხეულებისათვის თერმოელექტროდრეკადობის თეორიის სასაზღვრო და სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები; დრეკადობის თეორიის დინამიკური ამოცანები იმავე მასალებისათვის; სისხლის რეოლოგია, კერძოდ, კაპილარებში სისხლის მოძრაობის მათემატიკური მოდელირება; მეცნიერებისა და ტექნიკის ისტორიის საკითხები. – დ. გორგიძე

 დრეკად არეში ბზარის გავრცელების სტაციონალურ და არასტაციონალურ ამოცანებს და დინამიკურ საკონტაქტო ამოცანები; ინტეგრალური გარდაქმნები და ვინერ-ჰოპფის მეთოდი,  სმირნოვ-სობოლევის ფუნქციონალურ-ინვარიანტული ამოხსნების მეთოდი.- გ, ბაღათურია

კლდოვანი ქანების მსხვრევის  პირობების ოპტიმიზაციის პრობლემები და ქანებთან ხელსაწყოების ურთიერთქმედების პროცესები.- მ. ლოსაბერიძე

ჰიდრავლიკის, დრეკადობისა და პლატიკურობის თეორიის საკითხები – ვ.ფაჩულია

სიმეტრიული მდგრადი ფილტრაციის ბრტყელი ამოცანები სხვადასხვა ფორმის სრულყოფილი და არასრულყოფილი დრენაჟებისათვის, როდესაც წყლის მოძრაობა დარსის კანონს ექვემდებარება.- ზ. ციცქიშვილი

ბლანტი ელექტრო გამტარი სითხის ბრუნვით სტაციონარულ და არასტაციონარულ მაგნიტოჰიდროდინამიკურ დინებები სითბოგადაცემის გათვალისწინებით; ბლანტი ელექტროგამტარი სითხის პულსაციურ სტაციონარულ და არასტაციონარულ მაგნიტოჰიდროდინამიკური დინებები მილებში სითბოგადაცემის გათვალისწინებით და სასაზღვრო ფენის თეორიის ამოცანები. – ლ. ჯიქიძე

ცვალებადი მასის მქონე სითხისა და ზვავისებრი ნაკადების დინამიკური პროცესების ამოცანები; ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდოების სტატიკური მდგრადობა არამდგრადობის ამოცანები.მეწყერ-ჩამონაქცევებისა და თოვლის ზვავების დინამიკური ამოცანები.- ტ.კვიციანი

თხელკედლიანი სისტემების  კვლევა (თეორიული) რომელთა გეომეტრიული და ფიზიკური მახასიათებლები განიცდიან წყვეტას-  დ.ჯანყარაშვილი ა.ტაბატაძე

 ფილებისა და გარსების კვლევა არადრეკად გარემოში- ი.კაკუტაშვილი,ლ.ყორღანაშვილი

ანაკრები გუმბათოვანი კონსტრუქციების გამოკვლევა  დრეკადი და პლასტიკური  მოდელების გამოყენებით- ა.ტაბატაძე,ლ.ყორღანაშვილი, ი.კაკუტაშვილი,დ.ჯანყარაშვილი,დ.ტაბატაძე

შენობა-ნაგებობების კვლევა, დიაგნოსტიკა, ტექნიკური ექსპერტიზა-პროფ.რ.იმედაძე.-პროფ.ლ.ზამბახიძე

შენობა-ნაგებობების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური და  ურღვევი კონტროლის მეთოდებით –ასოც.პროფ.მ.მანჯავიძე

ლაზერული ტექნოლოგიები და ურღვევი მეთოდის კონტროლის მეთოდებით კონსტრუქციების მდგომარეობის კვლევის მეთოდების დამუშავება –ასოც.პროფ.გ.მეტრეველი

ზესწრაფი დინამიკური პროცესების შესწავლა და შენობა-ნაგებობების კვლევის მეთოდების დამუშავება –ასოც.პროფ.ბ.ჭურჭელაური

შენობა-ნაგებობების მდგრადობის გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდების დამუშავება, დიაგნოსტირება, ტექნიკური ექსპერტიზა -ასოც.პროფ.ა.წაქაძე

ლაზერული ტექნოლოგიები და ურღვევი კონტროლის მეთოდებით კონსტრუქციების მდგადობის კვლევის მეთოდების დამუშავება -ასისტენტ პროფ.ლ.ბერიძე

მოძიებული ინფორმაცია ჩატარებული კონფერენციების შესახებ :

  1. 2016 წელი 23-25 ივნისი საერთაშორისო კონფერენცია “მექანიკა 2016”
  2. 2015,2014, წწ მექანიკოსთა კავშირის ყოველწლიური  კონფერენცია.
  3. 2014 წ “მექანიკა 2014” საიუბილეო კონფერენცია
  4. 2013წ – მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, გარემოს დაცვა, არქიტექტურა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები