სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა 103 2018-02-10T06:46:53+00:00

 

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ტექნოლოგიების და საშენი მასალების დეპარტამენტი

 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა:

  • მონოლოთური რკინაბეტონით აგებულ მრავალსართულიან შენობა-ნაგებობების პროექტების ანალიზი მასალის ეკონომიის შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით;
  • ბეტონის ნაკეთობების დამზადების ახალი ტექნოლოგიები;
  • მოწინავე ტექნოლოგიების შემუშავება სუპერპლასტიფიკატორების გამოყენებით ბეტონის კონსტრუქციებში
  • გამოკვლევის შედეგები დანერგილ იქნა წარმოებაში;

ჰელიოდანადგარების გამოყენება წარმოებაში ბეტონის და რკინაბეტონის ნაკეთობათა გამყარების დაჩქარების მიზნით.

  • საერთაშიერიშო და საუნივერსიტეტო კონფერენციებში მონაწილეობარომელიც მოცემულია სტუ-ს საიტზე მეცნიერება;

დეპარტამენტში შესრულებულია შემდეგი სამეცნიერო სამუშაოები:

შიდა საუნივერსიტეტო გრანტები:

  • პროექტი ,,ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგლავი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება;
  • პროექტი ,,ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები;
  • პროექტი ,,შენობა-ნაგებობების მრავალშრიანი ენერგოდამზოგი შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ახალი ტექნოლოგია.