დეკანი 2022-05-27T14:26:19+04:00

ზურაბ გვიშიანი


     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი


დაბადების თარიღი:               18/11/1963

ელ-ფოსტა:                            z.gvishiani@gtu.ge

ოჯახური მდგომარეობა:         დაოჯახებული (მეუღლე, ერთი შვილი)


განათლება

1980-1985 წწ.    საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტი;

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

1994 წლიდან ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;

1998 წლიდან საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის დოცენტი;

2019 წლიდან საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.

სამუშაო გამოცდილება

2020 წლიდან დღემდე სამშენებლო ფაკუტეტის დეკანი;

2021 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი;

2020-2020 წწ სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;

2015-2021 წ-დან დღემდე     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2011-2012 წწ.      საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია კვლევის სამმართველოს უფროსი;

2004-2015 წწ.      შპს “საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტი” რექტორი;

2004-2004 წწ.      საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპატრამენტის რეგიონებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

2001-2004 წწ.      საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მომსახურების დეპარტამენტის კვლევის, დანერგვის, კონსულტირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

2000-2001 წწ.      საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს აგროსაინჟინრო მომსახურებისა და მექანიზაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

1998-2000 წწ.      საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს მეცნიერული უზრუნველყოფისა და ბუნებათსარგებლობის დეპარტამენტის წყლის მართვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

1997-1998 წწ.      საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ბუნებრივი კატასტროფული მოვლენების კვლევის ლაბორატორიის უფრ. მეცნ. თანამშრომელი;

1991-1997 წწ.      საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამთომელიორაციის ლაბორატორიის უმც. მეცნ. თანამშრომელი;

1988-1990 წწ.       საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტი;

1987-1988 წწ.      საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი ინჟინერი;

1985-1987 წწ.      სსსრკ-ს წყალთამეურნეობისა და მელიორაციის სამინისტროს საპროექტო ინსტიტუტის “საქსახწყალპროექტი” – ინჟინერი;

1985-1985 წწ. საქართველოს ღვინის წარმოების სახელმწიფო კომიტეტის სარემონტო-სამშენებლო ტრესტის სარემონტო-სამშენებლო სამმართველოს უფროსი ოსტატი.

დაცული დისერტაციების, სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა და ოპონირება

1 სადოქტორო და 3 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი;

2 სადისერტაციო ნაშრომის ოპონენტი.

საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონალურ პროგრამებში, გრანტებში მონაწილეობა

1999 წლიდან ირიგაციისა და დრენაჟის  რეაბილიტაციის პროექტი FAO-ს და მსოფლიო ბანკი, საქართველო;

2018 წლიდან ERASMUS +;

2019 წლიდან ERASMUS +;

2019 წლიდან დღემდე ბელოსტოკის ტექნიკური უნივერსიტეტის (პოლონეთი) გრანტის N PP/APM/2018/1/00033/U/001 კოორდინატორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხრიდან.

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის გამნოცდილება

2019 წლიდან სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია 2-ის თავმჯდომარე;

2019 წლიდან საერთაშორისო მონოგრაფია – “Экология окружающей среды”. Том 1. (საორგანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტების წევრი).

კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრენინგები, ვორქ-შოფები და სხვა)

1999 წელი გარემოს გავლენა აგრარულ სექტორზე, საბერძნეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საბერძნეთი;

1998 წელი თანამედროვე საირიგაციო სისტემები, მეცნიერული მიღწევების სოფლის მეურნეობაში დანერგვის სამსახური, ისრაელი;

1989-1990 წლებში კვალიფიკაციის ამაღლება, მ.ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიადაგების ფიზიკის კათედრა, ქ.მოსკოვი.

პუბლიკაციები

14 სამეცნიერო სტატია, 1 მონოგრაფია, 2 გამოგონება და 1 მეთოდური მითითება

კომპიუტერული უნარჩვევები

MS Office 2010, Visual Studio 2015, SQL (მონაცემთა ბაზების მართვა), Adobe  Software,  Java, Internet Browsers.

ენები

ქართული (მშობლიური)

რუსული (თავისუფლად)

ინგლისური (კარგად)