ინსტრუქციები და დებულებები 2018-07-04T20:30:15+04:00

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია

საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვისა და დასამტკიცებლად წარდგენის წესი

სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) განხილვისა და დამტკიცების წესი

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების წესი

სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის შესახებ

სტუ-ს სასწავლო კურსის შიდასაუნივერსიტეტო უნიკალური კოდის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომებში პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ