სტრატეგიული გეგმა 2023-02-20T16:13:45+04:00

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტის

განვითარების სტრატეგიული გეგმა

2018-2024 წწ.

 დამტკიცებულია სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე

ოქმი N23 (I). 23.01.18წ.

იხილეთ სრულად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტის

3 წლიანი სამოქმედო გეგმა

2022-2024 წწ.

 

დამტკიცებულია სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე

ოქმი № 1. 14.03.22 წ.

იხილეთ სრულად