სტრატეგიული გეგმა 2019-09-27T15:04:23+04:00

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტის

განვითარების სტრატეგიული გეგმა

2018-2024 წწ.

 

 დამტკიცებულია სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე

ოქმი N23 (I). 23.01.18წ.

იხილეთ სრულად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტის

3 წლიანი სამოქმედო გეგმა

2018-2020 წწ.

 

დამტკიცებულია სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე

ოქმი N23 (I). 23.01.18წ.

იხილეთ სრულად