დებულება 2018-06-28T17:24:53+04:00

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტი

დებულება

 შემუშავებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ

ოქმი 24   23.03.2018 წელი

 დამტკიცებულია სტუ სენატის მიერ

დადგენილება 01-06-02/29 (სხდომა 01-06-02/05)  02.04.2018 წელი

საქართველო

2018

იხილეთ სრულად