სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა 2022-07-05T15:35:58+04:00

საინჟინრო მექანიკის და მშენებლობის ტექნიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტი

 • სამეცნიერო მუშაობის ძირითადი მიმართულებები:1. მასალათა გამძლეობა 2. დრეკადობის თეორია 3. ჰიდრომექანიკა 4.პლასტიურობის თეორია 5. სამშენებლო მექანიკა 6.სეისმომედეგობა  7. ნაგებობათა მდგრადობა  8. ნაგებობების დაზიანების მიზეზებისა და ავარიულობის დიაგნოსტიკა  9. კონსტრუქციების სტრუქტურული რღვევის თეორია
 • მიწისქვეშა წყლების დინების მათემატიკური მოდელირება; ნიუტონური და არანიუტონური სითხეებისა და მასში მცურავი სხეულების დინამიკა; თერმოდინამიკის ამოცანები; ქანების მდგრადობა; ნაგებობათა დინამიკა, პლასტიურობა და ცოცვადობის თეორია; დრეკადობის თეორიის წრფივი ამოცანები.
 • ჟურნალი „მშენებლობა“ , ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ , „სტუ შრომები“ , “საქართველოს საინჟინრო სიახლეები”

სამეცნიერო მოღვაწეობის სფერო

 • Основы теории упругости и пластичности – ჯ.ნიჟარაძე
 • Поведение фундаментов под энергетические машины в резонансной зоне при пусковом режимеნ -მურღულია,ჯ. ნიჟარაძე, ვ.სოხაძე
 • ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ექვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით – მურღულია,ჯ. ნიჟარაძე
 • შედგენილი ცილინდრული გარსის არასტაციონალური დეფორმაციის საკითხისათვის – მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე
 • Поведение фундаментов под энергетические машины в резонансной зоне при пусковом режиме – თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე
 • თეორიული მექანიკის სწავლება საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნო­ლო­გიების გამოყენებით – დ. გორგიძე,ლ. ბერიძე
 • სამოქალაქო ინჟინრების მონაწილეობა კოსმოსური კვლევის საქმეში-ლ. ბერიძე, იმედაძე, თ.მაღრაძე
 • სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩართულობა მშენებლობისა და ხარისხის მართვაში – მ. წიქარიშვილი, ნ. როდონაია
 • თხელკედლიანი წყვეტილ პარამეტრებიანი სივრცითი სისტემის მდგრადობა-ლ.ზამბახიძე
 • კლდოვანი და ნახევრად კლდოვანი მთის ქანების შრეებისგან შედგენილი ფერდობის მდგრადობა –
 • ლ. ზამბახიძე, შ. ბაქანიძე, გ. შალიტაური
 • სასამართლო სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა – მ. წიქარიშვილი
 • შენობათა ფასადის კედლებში კარ-ფანჯრის ბლოკების ჩამაგრების საკითხისთვის – ლ. ზამბახიძე, შ. ბაქანიძე, გ. შალიტაური
 • ექსცენტრულ კუმშვაზე მომუშავე ქვის კედლების გაძლიერების ხერხი -ლ. ზამბახიძე შ, ბაქანიძე,გ, შალიტაური
 • Основы теории упругости и пластичности (часть I) – თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე
 • Н. Наморадзе. Краткий курс сопротивления материалов.(часть I)Перевод с грузинского на русский –
 • თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე
 • მასალათა გამძლეობის ლაბორატორიული სამუშაოები (მეთოდური მითითება) – რ. გიორგობიანი
 • ლაბორატორიული პრაქტიკუმის ანგარიში მასალათა გამძლეობაში – რ. გიორგობიანი
 • Журнал лабораторных работ по сопротивлению материалов – რ. გიორგობიანი
 • დრეკადი სისტემის დინა-მიკური გაანგარიშება (დამხმარე სახელმძღვანელო) – ა. ხაბეიშვილი,
 • ნ. ხაბეიშვილი,რ. გიორგობიანი
 • ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისათვის – თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე,ნ. მურღულია
 • სქელკედლიანი ცილინდრის გაანგარიშება ზღვრულ დატვირთვაზე შიგა წნევის პირობებში – ნ. მურღულია,თ. ბაციკაძე,რ.გიორგობიანი,ვ.ტურაშვილი
 • რკინაბეტონით შევსებული ფოლადის მილის ცენტრალური კუმშვა – ნ. მურღულია,თ. ბაციკაძე,
 • ლ.ყორღანაშვილი
 • შედგენილი ცილინდრის დრეკად-პლასტიკური მდგომარეობა გარე წნევისა და ცვლადი ტემპერატურის პირობებში – თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე,ვ.ტურაშვილი
 • Н. Наморадзе. Краткий курс сопротивления материалов(часть II) Перевод с грузинского на русский)- ჯ.ნიჟარაძე
 • absoluturad myari sxeulis მექანიკა.- ტ. კვიციანი
 • სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა – მ. წიქარიშვილი
 • სამშენებლო კონსტრუქციების მდგომარეობის კვლევა. – დ.გურგენიძე,რ.იმედაძე,გ.მეტრეველი, თ. აღრაძე
 • მაგისტრალური ნავთობსადენებისა და გაზსადენების ზოგიერთი ტიპის კვანძების გაანგარიშების საკითხისათვის – ვ. სოხაძე, რ. გიორგობიანი
 • Поведение фундаментов под энергетические машины в резонансной зоне при пусковом режиме – თ. ბაციკაძე,
 • ჯ. ნიჟარაძე, ნ. მურღულია
 • ფილტრაციის ამოცანა სამკუთხედის ფორმის დრენაჟში გამოჟონვის შუალედით – ზ.ციცქიშვილი
 • ორ უსასრულო მბრუნავ ფოროვან დისკს შორის დაწნეხილი გამტარი სითხის არასტაციონარული დინება ძლიერი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით – ლ.ჯიქიძე
 • ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი დანახარჯების საექსპერტო შეფასების მეთოდიკა
 • მ.წიქარიშვილი, ნ.როდონაია
 • მართკუთხა ფილაში მაქსიმალური ჩღუნვის განსაზღვრაბეტონის ცოცვადობის დეფორმაციების გათვალისწინებით-ზ.მაძაღუა, დ.ტაბატაძე, დ.ჯანყარაშვილი
 • გაჭიმული მასალის დეფორმირების რეალური და წრფივად განმტკიცებადი დიაგრამების გამოყენება გაანგარიშების შედეგების შედარების მიზნით – ზ.მაძაღუა, დ.ტაბატაძე, დ.ჯანყარაშვილი
 • მართკუთხა ფილების დამონტაჟების თანმიმდევრობის გავლენა კონსტრუქციის დაძაბულ -დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. – ზ.მაძაღუა, დ.ტაბატაძე, დ.ჯანყარაშვილი
 • О регулировании усилии при колебании многоэтажного зданиявызванного импульсивным перемещением  грунта – მ.ყალაბეგაშვილი, ა.ტაბატაძე
 • ფერდოების სტატიკური მდგრადობა და ზვავისებრი ნაკადების დინამიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირება – ტ. კვიციანი
 • Journal of laboratory works on the Strength of Materials – თ. ბაციკაძე,რ. გიორგობიანი, ჯ. ნიჟარაძე
 • სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა – მ. წიქარიშვილი
 • მშენებლობის შეფასება – მ.წიქარიშვილი; გ.მეტრეველი
 • ძველი განაშენიანების ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა – რ.იმედაძე, მ.წიქარიშვილი, თ.ხმელიძე
 • უძრავი ქონების ექსპერტიზების წარმოების მეთოდოლოგიის სრულყოფა და უნიფიცირება –
 • მ. წიქარიშვილი, გ.ტურაშვილი
 • დრეკადობის, პლასტიკურობისა და ცოცვადობის გამოყენებითი თეორიის საფუძვლები – ზ.მაძაღუა
 • ტექნიკური მექანიკის ზოგიერთი ცნებების და ტერმინების ცნობარი – დ. გურგენიძე,ზ. მაძაღუა,
 • დ. ტაბატაძე, დ. ჯანყარაშვილი
 • თეორიული მექანიკა (მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის) – დ.გორგიძე,
 • ლ.ჯიქიძე, ზ.ციცქიშვილი, მ.ლოსაბერიძე, ლ.ქვარცხავა
 • თეორიული მექანიკის კურსი, დიმამიკა – ტ. კვიციანი
 • გაზსადენების და ნავთობსადენების მილების დამჭერი სალტეების მდგრადობის შესახებ – თ.ბაციკაძე,
 • ვ. სოხაძე, რ. გიორგობიანი
 • ღერძსიმეტრიული მბრუნავი დისკოს არაწრფივი და ძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა – მ. ლოსაბერიძე, ლ. ყორრანაშვილი
 • ორ პარალელურ მბრუნავ ფოროვან დისკს შორის დაწნეხილი გამტარი სითხის არასტაციონარულიდინება სუსტი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით ცვლადი ელექტროგამტარებლობის შემთხვევაში – ლ.ჯიქიძე
 • Искусственное пополнение подземных вод и фильтрация воды в горизонтальные водосборы.А.Цицкишвили
 • Термоупругое равновесие цилиндра конечной длины в элиптической системе координат – А.Цицкишвили , Д. Горгидзе
 • სამშენებლო-საინვესტიციო პროექტების რანჟირების და ეფექტურობის შეფასების სისტემური ანალიზი –
 • დ.გორგიძე
 • სასრული სიგრძის ცილინდრის ტერმოდრეკადი წონასწორბა ელიფსურ კოორდინატთა სისტემაში-
 • დ.გორგიძე, ზ. ციცქიშვილი
 • ინოვაციების კომერციალი­ზაცი­ის პროცესის ძირითადი ასპექტები – დ.გორგიძე
 • სამშენებლო-საინვესტიციო პროექტების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მეთოდი – დ.გორგიძე
 • მაღლივი შნობის დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრა – თ.ბაციკაძე, მ. კუბლაშვილი, ნ. მურღულია
 • Сопротивлениематериалов. Часть I – თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე
 • Сопротивление материалов. Часть II – თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე

ჩატარებული კონფერენციები

 • International Scientfic conference 2016 “MECHANICS 2016” pp.93-101( D. tabatadze)
 • Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis pp. 152 Batumi, 2016 ( D. tabatadze)
 • 14th international conference modeling in mechanics 2016 (ბ. ჭურჭელაური, z.ჭურჭელაური)
 • მექანიზმებისპროცედურები 2016 საერთაშორისოკონფერენციისმექანიკა 2016 ბარტონი (გ. მეტრეველი)
 • VII ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული, ბათუმი, 5-9 სექტემბერი, 2016 (დ. გორგიძე)
 • International conference `mechanics 2016~, 23-35 june, 2016 (M. CIKARISHVILI)
 • საქართველოს მათემატიკოსტა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსტა კავშირის VII გაერთიანებული კონფერენცია ბათუმი 2016 (ლ. ზამბახიძე)
 • მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია მშენებლობისა და არქიტექტურის პრობლემებზე, 2017წლის 13-18 სექტემბერი, ქ. (T. Kvitsiani)
 • ი. ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისადმი მიძღვნილი საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია.2017 წლის 27-29 სექტემბერი, თბილისი. (T. Kvitsiani)
 • VIII ANNUAL MEETING OF THE GEORGIAN MECHANICAL UNION. TBILISI. September 27 – 29, 2017. (L. Jikidze)
 • VIII Annual International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi, September 4 – 8 2017 (L. Jikidze)
 • International scientific conference era-12 2018 (T.Bacikadze)
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2018 წლის 11.10-13.10. საქართველო, ქ. ქუთაისი, აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (ლ. ჯიქიძე)
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. 2018 წლის 3-7 სექტემბერი. საქართველო, ქ.ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.(ლ. ჯიქიძე)
 • Международний науно-практический семинар “Европейские  инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях Южного  Кавказа”. ГРУЗИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БЕЛОСТОКСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Тбилиси 2019 (Цицкишвили З.А.)
 • საერთაშორისო კონფერენცია „წყლის ინტეგრირებული მართვის გაძლიერება მდინარე მტკვრის აუზში და შესაძლებლობები.“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი 2019 (ზ. ციცქიშვილი დ. გურგენიძე, დ. გორგიძე )
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2019 წლის 26 – 28 სექტემბერი, საქართველო, ქ. თელავი. (ლ.ჯიქიძე)
 • საქართველოს მათემატიკოსთა X საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული (დ. გორგიძე)
 • 16-17 January, 2019 2nd Interntsonial sumposium on seismic stability and engineering Seismology, hitp://www.viam.science.tsu. ge/others/gnctam/annual8.htm, Tbilisi Georgia (T.Kvitsiani)