თანამშრომლები 103 2022-03-18T11:33:41+04:00

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტი №103

აკადემიური პერსონალი

გვარი, სახელითანამდებობა
მსხილაძე ნინო
დეპარტამენტის უფროსი
პროფესორი
ჩიქოვანი არჩილიპროფესორი
ტურძელაძე მალხაზიპროფესორი
ნებიერიძე ნიკოლოზასოც. პროფ.
ქარუმიძე ზეინაბიპროფესორი
ესაძე თამარიასოც. პროფ.
ლეჟავა ხათუნაასოც. პროფ.
ნარეკლიშვილი თეაასოც. პროფ.
გოცაძე დალიასოც. პროფ.
ტაბატაძე ნათიაასის. პროფ.
ბაქანიძე შახიპროფესორი
ჟღენტი რამაზიპროფესორი
ქვარაია ირაკლიპროფესორი
წეროძე შოთაპროფესორი
ფირყულაშვილი ლევანიასის. პროფ.
ფიფია ლევანიასის. პროფ.
მარღიშვილი ირაკლიასის. პროფ.
ჯავახიშვილი მარინაპროფესორი
ღარიბაშვილი ირმაასოც. პროფ.
ირემაშვილი ინგაასოც. პროფ.
შენგელია მიხეილასისტენტი

ტექნიკური პერსონალი

გვარი, სახელითანამდებობა
გურგენიძე დათოუმცროსი სპეციალისტი