სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა 103 2021-11-17T14:59:31+04:00

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ტექნოლოგიების და საშენი მასალების დეპარტამენტი

სახელმძღვანელოები

 • საშენი მასალები და კონსტრუქციები სტუ. თბილისი 2016 ა. ჩიქოვანი
 • ბეტონის ტექნოლოგიური მოთხოვნები, გამოცდის მეთოდები ევროპულ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობაში სტუ. თბილისი 2017 დ. გურგენიძე, ლ. კლიმიაშვილი, ა. ჩიქოვანი
 • სამშენებლო მასალათმცოდნეობა სტუ. თბილისი 2017 დ. გურგენიძე, ლ. კლიმიაშვილი, ა. ჩიქოვანი
 • სამშენებლო მასალათმცოდნეობა სტუ. თბილისი 2017 მ. ტურზელაძე, ზ. ქარუმიძე, თ. ნარეკლიშვილი
 • ცემენტები, ტექნიკური მოთხოვნები, გამოცდის მეთოდები ევროპულ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობაში სტუ. თბილისი 2019 დ. გურგენიძე, ლ. კლიმიაშვილი, ა. ჩიქოვანი

შრომები

 1. ბეტონის სიმტკიცე ციკლური დატვირთვისას, ჟურნალი „სამთო ჟურნალი“, N1(36), 2016, ა. ჩიქოვანი
 2. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენდენციები, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ N2(41), 2016 დ. გურგენიძე, ა. ჩიქოვანი
 3. ბეტონი მოდიფიცირებულ თაბაშირშემკვრელებზე, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“,  N3(42), 2016,  დ. გურგენიძე, ა. ჩიქოვანი
 4. ბეტონის ტექნიკური ნორმები, ევროპულთან შესაბამისობაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“,  N3(42), 2016,  ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე, ა. ჩიქოვანი
 5. ასაწყობი რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადება ქარხნული წესით.  სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა” N2 (41) (გვ. 19-21) 2016 http://www.sheneba.ge, დ. გოცაძე
 6. შემოთავაზებული  σ-ε დამოკიდებულების ტრანსფორმაციები მემკვიდრეობის თეორიის (დრეკადმცოცავი ტანის თეორიის) დრეკადი მემკვიდრეობის დაძველების პროცესების შესაბამისად, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ №1(77) 2016,  მ. ტურძელაძე, გ. გვვინჩიძე ჯ. ესაიაშვილი, ნ. ერემაძე, მ. აბაზაძე
 7. შემოთავაზებული  ΘC, φk,  β, ύ, m,  kθ დამოკიდებულების პარამეტრთა სპექტრის განსაზღვრა B15 – B60 კლასების ბეტონებისათვის, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ №1(77) 2016, მ. ტურძელაძე, გ. გვვინჩიძე, ჯ. ესაიაშვილი, ნ. ერემაძე, მ. აბაზაძე
 8. თიხაფიქლის გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა საგზაო და ჰიდროტექნიკური მშენებლობისათვის, ჟურნალი „ენერგია“,№1(81), 2017, მ. ტურძელაძე, რ. სხვიტარიძე, ბ. კეშელავა, მ. აბაზაძე, თ. პაპუაშვილი
 9. წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ვენახის ბოძების კონსტრუქციების დამზადება ადგილობრივი მასალებითა და ახალი თაობის სუპერპლასტორის გამოყენებით, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა” N2 (45) (გვ. 40-42) 2017 http://www.sheneba.ge, დ. გოცაძე, ი. შიხაშვილი, ბ. ჭავჭავაძე, თ. ნარეკლიშვილი
 10. ბეტონის სულფატური კოროზია ,სტუ. თბილისი N1 (499), 2016 (gv.119-125), თ. ესძე, ა. ჩიქოვანი 
 11. ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციების აღდგენა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“,  N1(44), 2017, ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე, ა. ჩიქოვანი
 12. ბეტონის წყალუჟონადობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“,  N2(82), 2017,  ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე, ა. ჩიქოვანი
 13. ვულკანური ფერფლის გამოყენების ზოგიერთი ასფექტი მჟავამედეგი მასალებისათვის, საქართველოს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის კრებული ISBN 978-9941-465-96-3 (გვ. 196-201) 2017 წ. http://ersu.edu.ge/, ზ. ქარუმიძე, ვ. ბექაია
 14. გაჯი – საქართველოში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა მოსაპირკეთებელი მასალა, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ბიზნესინჟინერინგი“ (გვ. 193–196) 2017 წ. http://business-engineering.bpengi.com/, ზ. ქარუმიძე
 15. რადიაციადამცავი კომპოზიციური მასალები, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ჰიდროსაინჟინრო“,  N2(23-24), 2018, დ. გურგენიძე, ლ. კლიმიაშვილი, ა. ჩიქოვანი
 16. მდგენელების ხარისხისა და დოზირების გავლენა ბეტონის ნარევის და გამყარებული ბეტონის თვისებებზე, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019 წ. მოხსენებათა კრებული. www.gtu.ge ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე, ზ. ბეკურიშვილი
 17. თბოდამუშავების გავლენა ბეტონის სიმტკიცის ზრდაზე და მასში მიმდინარე დესტრუქციულ პროცესებზე, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ენერგია“ N2(90), თბილისი 2019 წ. ISSN 1512-0120, ზ. ქარუმიძე, ზ. ბეკურიშვილი
 18. ბეტონის გამაგრების დაჩქარება თბოდამუსავების დროს, რკინაბეტონის ნაკეთობებში, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, მშენებლობა“ ISSN 1512-3936. 2(51), სტუ, 2019 წ. http://www.sheneba.ge, ზ. ქარუმიძე, ზ. ბეკურიშვილი
 19. ცემენტის სიმტკიცის ასპექტები, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(51), 2019, ზ. ქარუმიძე მ. შენგელია
 20. მშრალი სამშენებლო ნარევები, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3 (56) 2020 წ., ზ. ქარუმიძე, მ. შენგელია

კონფერენციები

 • Новые природные минеральные нано и мезопористые добавки для получения высокофункциональных бетонов. III Всероссийская конференция, Актуальные проблемы адсорбции. მოსკოვი 2016 წ. მ. ტურძელაძე
 • თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები. საქართველოს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბილისი 2017 წ. ზ. ქარუმიძე
 • მდგენელების ხარისხისა და დოზირების გავლენა ბეტონის ნარევის და გამყარებული ბეტონის თვისებებზე. სტუ. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია. თბილისი. თბილისი 2019 წ. ზ. ქარუმიძე

გრანტები

 • გრანტი AR-18-343, სტიქიისადმი ზემდგრადი და ენერგოეფექტური ბეტონების შემვსებ-შემავსებლად, ფორიან ნაკეთობებად საქართველოს თიხოვანი ქანების მოდიფიცირება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი