თანამშრომლები 106 2021-12-23T14:48:45+04:00

მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების  დეპარტამენტი   106

აკადემიური პერსონალი

გვარი, სახელიაკად. დატვ. სთ.თანამდებობა
კუბლაშვილი მურმანი240-300პროფესორი
გვასალია ბადრი240-300პროფესორი
თოდუა მიხეილი420-480ასოცირებული პროფესორი
ჩხიკვაძე კონსტანტინე420-480ასოცირებული პროფესორი
სანიკიძე ზაზა420-480ასოცირებული პროფესორი
მაღრაძე თინათინი420-480ასოცირებული პროფესორი
კვაჭაძე თამარი420-480ასოცირებული პროფესორი
კაპანაძე ზურაბი420-480ასოცირებული პროფესორი
გორჯოლაძე ხატია540-600ასისტენტ–პროფესორი
კუბლაშვილი მირიანი540-600ასისტენტ–პროფესორი

ტექნიკური პერსონალი

გვარი, სახელითანამდებობა
ელენე მაღრაძესპეციალისტი