სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა 2021-11-18T14:33:27+04:00

სამშენებლო კომპიუტერის დაპროექტების დეპარტამენტი

სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა

ძირითადი მიმართულებები:

 • მზარების მქონე სხეულების დაძაბულ-დეფორმაციული და რღვევის პროცესების კვლევის მეთოდების დამუშავება სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა გამოყენებით
 • მათემატიკური ფიზიკისა და დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანების რიცხვითი ამოხსნების მეთოდების დამუშავება სინგულარულ-ინტეგრალური განტოლებების გამოყენებით
 • თაღოვანი კაშხალის სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომპიუტერული პროგრამების შექმნა
 • სამშენებლო კონსტრუქციების ოპტიმალური დაპროექტება
 • ავტომატური მართვის სისტემების დაპროექტება
 • მათ. ფიზიკის სასაზღვრო ამოცანების რიცხვითი ამოხსნები ალბათური მეთოდების გამოყენებით
 • გარსთა თეორიის გეომეტრიულად არაწრფივი დეფორმაციის სასაზღვრო ამოცანების რიცხვითი მეთოდების დამუშავება
 • კოსმოსური დიდგაბარიტიანი რეფლექტორების კვლევა-დაპროექტება
 • სეისმომედეგი მშენებლობა კვლევა-დაპროექტება
 • სამშენებლო სეისმომედეგობის ამოცანების რიცხვითი ამოცანების ამოხსნები სასრულ-ელემენტთა მეთოდით
 • თეთრი ხმაურის კომპიუტერული მოდელირება და მისი გამოყენებები.

დეპარტამენტი შედგება მის პროფილთან დაკავშირებული სხვადასხვა სპეციალობის კონკურსში გასული 10 თანამშრომლისა და ტექნიკური პერსონალისაგან. დეპარტამენტს გააჩნია 3 კომპიუტერული ლაბორატორია, რომელშიც სასწავლო პროცესთან ერთად მიმდინარეობს სამეცნიერო კვლევებიც. ორი თანამშრომელი მათემატიკოსია (მ. კუბლაშვილი ტ.მ.დ, ზ. სანიკიძე ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი), რომლებიც პარალელურად მუშაობენ სტუ-ს ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში (მ. კუბლაშვილი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელია, ზ. სანიკიძე – სწავლული მდივანი). აღნიშნულ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში ისინი აქტიურ სამეცნიერო მუშაობას ეწევიან. მონაწილეობენ სხვადასხვა საგრანტო პროექტებში, საერთაშორისო კონფერენციებში და გამოქვეყნებული აქვთ შრომები რეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში:

 • მ. კუბლაშვილი, დ. ზარნაძე, ლოგიკური-ანალიტიკური აზროვნების საგნისა და სწავლის შესახებ . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი-თბილისი, 3-8 სექტემბერი, 2018 წ.
 • M. Kublashvili, M. Zakradze, B.Mamporia, N.Koblishvili, The method of Probabilistic solution for 3 generalized harmonic problems in finite domains boundedwith one surface, Transaction of A. Razmadze Mathematical Institute, №172(2018),
 • M. Kublashvili, M. Zakradze, N.Koblishvili, A. Chakhvadze , The Method of Probabilistic solution for Determinantion of Eleqtric and Thermal Stationary Fields in Conic and Prizmatic Domains, X International Conference of The Georgian Mathematical Union, September 2-6, 2019, Batumi, Georgia.
 • მ. კუბლაშვილი, ლ. კახიანი, ნ. ნებიერიძე, მ. თავაძე, რკინაბეტონის ელემენტების ხანგამძლეობის დადგენა „რკინაბეტონის რღვევის მექანიკის“ მეთოდების გამოყენებით, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ №2(51), 2019წ, 24-27გვ.
 • Z. Sanikidze, B. B.Mamporia, A. Chakhvadze, On Probabilistic Methods of Scheduling One Task From Discrete Optimization Problem, X International Conference of The Georgian Mathematical Union, September 2-6, 2019, Batumi, Georgia.
 • M. Kublashvili, Sanikidze J., Mirianashvili M., ON APPLICATION OF DIRECT COMPUTATIONAL METHODS TO NUMERICAL SOLUTION OF SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS WITH CAUCHY KERNEL Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics REPORTS, Vol. 47,2021

ინჟინერ-პროგრამისტები: (ბ. გვასალია, მ. თოდუა, თ. კვაჭაძე, ხ. გორჯოლაძე, თ. მაღრაძე, მირიან კუბლაშვილი) აქტიურ დახმარებას უწევენ სტუდენტებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს დაპროგრამების სხვადასხვა ენების ათვისებაში და კონკრეტული სამშენებლო ამოცანების კომპიუტერულ რეალიზაციაში. პარალელურად აწარმოებენ სასწავლო სახელმძღვანელოებისა და მეთოდური მითითებების შექმნას და სამეცნიერო შრომების გამოქვეყნებას.

 • ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე, ავტომატური მართვის სისტემის არაწრფივი უკუკავშირის რგოლის მახასიათებლის გაანგარიშების რიცხვითი მეთოდი, სტუ-ს შრომათა კრებული, №4(510), 2018წ, გვ. 24-41.
 • მირიან კუბლაშვილი, გ. ყიფიანი, უსასრულო სიბრტყეზე, ორი ნებისმიერად ორიენტირებული ჭრილის (ბზარის) რიცხვითი ამოხსნის შესახებ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ №2(51), 2019წ, გვ. 57-60.
 • დ. გურგენიძე, რ. იმედაძე, გ. მეტრეველი, თ. მაღრაძე, სამშენებლო კონსტრუქციების მდგომარეობის კვლევა, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2018წ., გვ. 198.
 • M.Todua, L.Kipiani, E. Machaidze, Numerical Methods of Analysis of Shells and Plates with Singularites, X International Conference of The Georgian Mathematical Union, September 2-6, 2019, Batumi, Georgia.

განხორციელებული პროექტები:

 • დეპარტამენტის ზოგიერთი თანამშრომლის მონაწილეობით დაპროექტებული შენობა-ნაგებობების მოკლე ჩამონათვალი:
 • ქ. თბილისში და სხვადასხვა ქალაქებში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კომპლექსი.
 • ქ. ფოთში, “თი ბი სი ბანკი”-ს საკუთრებაში არსებული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი.
 • Зарамагская ГЭС на р. Аргон
 • დაბა გუდაურში 12 სართულიანი სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი
 • სათვალთვალო კოშკი ქ. ბათუმში
 • მთაწმინდის პარკის ტერიტორიაზე ატრაქციონ “ამერიკული მთები”-ს  საძირკვლების მოწყობის პროექტი
 • საჩხერეს რ/ნ-ის სოფ. შომახეთის საჯარო სკოლა
 • ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-12 კმ-ზე მშენებარე  მრავალპროფილიანი საავადმყოფო
 • აღმაშენებლის ხეივნის მე-16 კილომეტრზე მშენებარე მრავალფუნქციური  შენობა “აფთაუნ თბილისი (თბილისი მოლი)
 • ყვარელის რაიონში იუსტიციის ტრენინგ-ცენტრი, სასტუმრო
 • ებრაელ ბავშვთა საგანმანათლებლო კომპლექსი ქ. თბილისი გორგასლის ქ. N75
 • მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. წილკანი ლუდის ქარხნის პროექტი
 • ქ. მცხეთაში, სოფელ ძეგვში მუყაოს დამამზადებელი ქარხნის პროექტი
 • ქ. ფოთში საზღვაო აკადემია
 • სარფის გამშვები პუნქტი
 • ნინოწმიდის საბაჟო
 • მუხრანში სპორტული დარბაზი
 • თიანეთში ღია საკონცერტო სცენა

გამოსაქვეყნებლად გადაცემულიდა მომზადებული ნაშრომები:

 • Sanikidze J., Kublashvili M., Mirianashvili M. On a Question of Application of Direct Computational Methods to Numerical Solution of Singular Integral Equations with Cauchy Kernel. Journal of Applied Mathematics, Informatics and Mechanics.
 • Zakradze M., Kublashvili M., Koblishvili N., Chakhvadze A. On solving of the Dirichlet ordinary and generalized harmonic problems in the case of conic and prismatic domains by the probabilistic method. Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute.
 • Zakradze M., Kublashvili M., Koblishvili N., Chakhvadze A. Numerical solution of some 3D Dirichlet generalized harmonic problems for regular n-sided pyramidal domains by the method of probabilistic solution.
 • Sanikidze Z., Kublashvili M.D., Zakradze M., Kublashvili M.M. Numerical method for the engineering calculation a slide bearing with cracks.
 • Vakhania N., Mamporia B., Sanikidze Z. Numerical method for the engineering calculation a slide bearing with cracks.

გრანტები:

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო საგრანტო პროექტი „Application of probabilistic methods in discrete optimization and scheduling problems“ (ალბათური მეთოდების გამოყენება დისკრეტული ოპტიმიზაცისა და განრიგების თეორიის ამოცანებში), DI-18-1429, 2019-2021 წ.

პროექტის მონაწილეები – დეპარტამენტის თანამშრომლები: ზაზა სანიკიძე, მურმან კუბლაშვილი.