სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა 104 2021-11-17T16:46:32+04:00

ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტი

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა

სამეცნიერო მუშაობის ძირითადი მიმართულებები

დეპარტამენტის თანამშრომლები, აქტიურად არიან ჩართულნი მიმდინარე სამეცნიერო კვლევებში, საქართველოში ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა და ჰესების პროექტირებაში, არსებული ჰიდროკვანძების (მათ შორის ენგურჰესისა და ჟინვალჰესის) სამონიტორინგო კონტროლისა და საიმედოობის შეფასებაში.

მეცნიერული კვლევის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს: ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა სიმტკიცე, მდგრადობა, სეისმომედეგობა  და რაციონალური კონსტრუქციები;  ჰიდროელექტროსადგურების პროექტირება, ჰიდროლოგიური და ჰიდროენერგეტიკული  საკვლევ-საძიებო სამუშაოები; საზღვაო საპორტო რეგიონებში გარემოსდაცვითი, სანაპირო არეების ჰიდროდინამიკის პრობლემები და მათი გადაჭრა.

აღსანიშნავია, რომ თბილისი-ბათუმის მაგისტრალური გზის გორის სატრანსპორტო-საგვირაბო კომპლექსის  და რიკოთის  სარეაბილიტაციო კონსტრუქციის ავტორი  არის მირიან ყალაბეგიშვილი.

შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები №104  დეპარტამენტის თანამშრომელთა მონაწილეობით:

 • №FR/35/9-109/14, სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები. სამეცნიერო ხელმძღვანელი შ.გაგოშიძე. შემსრულებელები: მ.კოდუა, ა.გოგოლაძე. 2015-2018;
 • №AR/22/3-109/14 -გეომორფოლოგიური პროცესების სტაბილიზაციის ღონისძიებები მდინარეების რიონისა და ენგურის შესართავ აკვატორიებში და მათი გაანგარიშების ჰიდროდინამიკური მეთოდები“. ი.საღინაძე, შ.გაგოშიძე, ი.ქადარია, მ.კოდუა. 2015-2017;
 • №FR/240/3-109/13 – წყალსატევებში  კატასტროფიული მოვლენებით გენერირებული ტალღების მახასიათებლების პროგნოზირება. სამეცნ. ხელმძღ. ლ.ღოღელიანი.  2014-2016;
 • №FR/115/9-180/13 – შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლიგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება საქართველოს საზღვრებში. ხემძღვ. რ. დიაკონიძე, 2014-2017;
 • №DO/77/3-109/14 – მდინარეთა შესართავი უბნების ჰიდროსაინჟინრო პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონებში. სამეცნ. ხელმძღ. შ. გაგოშიძე. დოქტორანტ-მკვლევარი მ.კოდუა,  2015-2016.
 • AR/130/9-240/11, ჰიდროსაინჟინრო და გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები ქ. ფოთის შავიზღვისპირა რეგიონში. სამეცნ. ხელმძღ. ი. ქადარია,  წამყვანი მეცნიერები: შ. გაგოშიძე, ი.საღინაძე. 2012-2014.
 • FR/№10/3-109/11. წყალსაცავების მოსილვის შესწავლა და მისი ზეგავლენის შეფასება ევტროფიკაციის პროცესებზე (ჟინვალის წყალსაცავის მაგალითზე). ზ.ასკურავა, ლ.ღოღელიანი, 2012-15;
 • გრ.№ 31/74; შავი ზღვის აუზის აჭარის რეგიონის მდინარეების ჰიდროეკოლოგიური მახასიათებლები და მათი მყარი ჩამონადენის ბუნებრივი ჰიდროლოგიური რეჟიმის შენარჩუნების გზები. სამეცნ. ხელმძღვ.  ზ.დანელია , შემსრ.  ნ. გოლიაძე  მ.თოფურია; 2013-2015.
 • თაღოვანი კაშხლის სიმტკიცეზე გაანგარიშებების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები სამეცნ. ხელმძღ. ზ.გედენიძე  , 2010-2012.
 • გრ. სანაპირო არეების ჰიდროდინამიკა და მისი საინჟინრო ასპექტები საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონებისათვის. სამეცნ. ელმძღვ. შ.გაგოშიძე, ძირ. შემსრ.  ლ. ღოღელიანი, ი. ქადარია,  2009-2011.
 • ტუტესა და შემავსებლებს შორის რეაქციის (AAR) ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ბეტონის ნაგებობების სტრუქტურული მდგრადობის შეფასება (ახალი მიდგომა და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამა) ხელმძღ. ა. მოწონელიძე. 2009-2011.
 • პირველი ნაბიჯი დიდი კაშხლების ტელემეტრიული კომუნიკაციისა და რეალურ დროში გეოტექნიკური ინფორმაციის მონიტორინგის სისტემის შექმნისაკენ: ენგურის კაშხლის საერთაშორისო პოლიგონის მაგალითი. ხელმძღვანელი თ.ჭელიძე, ერთ-ერთი შემსრულებელი მ.ყალაბეგიშვილი, 2007-2010.

საერთაშორისო გრანტები:

 • ,,საზღვაო საპორტო რეგიონებში გარემოსდაცვითი პრობლემების გაერთიანებული მონიტორინგი და მათი გადაჭრის გზები“, ევროკავშირის პროგრამა ,,BLACK SEA BASIN 2007-2013“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი საქართველოს მხრიდან შალვა გაგოშიძე. 2013-2016;
 • აგრარული საბაკალავრო პროგრამების განვითარება საქართველოში. აშშ. აიოვას უნივერსიტეტისა და სტუ-ს ერთობლივი პროექტი, ხელმძღვ. ლ.ღოღელიანი, 2013-15;

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე

შესრულებული სამეცნიეროკვლევითი პროექტები:

 • ფოთის პორტის ექსპერტიზა. მ.ყალაბეგიშვილი.
 • დიღომი ჰესის ჰიდროკვანძის ნაგებობათა ექსპერტიზა. მ.ყალაბეგიშვილი.
 • ცაგერის წყალსაგდების სარეაბილიტაციო პროექტის ექსპერტიზა.მ.ყალაბეგიშვილი.
 • ცაგერის კაშხლისა და ენერგიის ჩამქრობი აუზის სარეაბილიტაციო კვლევები და ჰიდროტექნიკური გაანგარიშებები. მ.ყალაბეგიშვილი.
 • ნენსკრა ჰესი ჰიდროკვანძის ექსპერტიზა. მ.ყალაბეგიშვილი.
 • თეძამის ჰიდროკვანძის საცემენტაციო ფარდის გალერეს მოწყობა და კაშხლის გაანგარიშებები. მ.ყალაბეგიშვილი.
 • იაკუბლოს კაშხლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ჩასატარებელი საპროექტო კვლევები  (ჰიდროტექნიკური და მელიორაციული მშენებლობა); ხელმძღვ.მ.ყალაბეგიშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
 • ვარძიის ფერდზე ჩამონადენი წყლის მართვა აცილების სისტემის პროექტი შემსრ. მ.ყალაბეგიშვილი;
 • ნამახვანჰესების ორ საფეხურიანი კასკადის საექსპერტო შეფასება;
 • გორის ქარის ელექტროსადგურების სამშენებლო ნაწილის ექსპერტიზა; მ.ყალაბეგიშვილი;
 • თეძამის ჰიდროკვანძის პროექტის სამეცნიერო-ტექნიკური ექსპერტიზა; მ.ყალაბეგიშვილი; ი. ქადარია და სხვ.
 • არხაშენის ჰიდროკვანძის პროექტის სამეცნიერო-ტექნიკური ექსპერტიზა;    ხელმძღვ. რ.ხუროძე;  შემსრულებლები ლ. ღოღელიანი; მ.ყალაბეგიშვილი და სხვ.
 • ჟინვალჰესის კაშხლის მდგრადობის ანალიზი მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით.ხელმძღვ.მ.ყალაბეგიშვილი.
 • ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის დეფორმაციული და თბოტექნიკური მახასიათებლების მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი. I-II ნაწილი _ ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის თბოტექნიკური მახასიათებლების მრავალწლიან გამოკვლევათა შედეგების ანალიზი; დამფინანსებელი ორგანიზაცია: შპს ენგურჰესი ხელმძღვ. პეტრე ჭიჭაღუა, 2009-2011.

სამეცნიერო ფორუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა:

 • Mirian Kalabegishvili, Analysis of crack formation and seepage into the foundationof the Enguri HPP dam, 9th International conference on contemporary problems of Architecture and construction, Batumi, Georgia, 09.2017;
 • Mirian Kalabegishvili, Nonstationary thermal regime and cracking in arch dams. HYDRO -2014,  Building on Recent Development Progress,  Cernobbio, Italy, October 2014. 
 • Mirian Kalabegishvili, Enguri HPP Pressure Tunnel Operational Problems and Rehabilitation Issues.  HYDRO 2013 – Promoting the Versatile Role of Hydro,  Innsbruck,  Austria, October  2013.
 • Mirian Kalabegishvili, Enguri dam foundation stability assessment. Hydrovision Russia   2013.
 • Mirian Kalabegishvili, Rock mass structure stability and nonsteady seepage regime. Hydro 2012 Innovative   Approaches to Global Challenges. Bilbao, Spain 2012;
 • T.Chelidze, T. Macharashvili,V.Abashidze. Mirian Kalabegishvili, Real-time telemetric monitoring system of large dams (DAM-WATCH): the case of the Enguri Dam Interntional Test Area. International Commission on Large Dams 79th Annual Meeting May 29-June 3,2011 Lucerne/Switzerland Final Bulletin.
 • Mirian Kalabegishvili, Enguri dam foundation deformation process under the   impact of geologic cracking and water reservoir operating mode. Hydro 2011. Practical Solutions for a Sustainable Future. Prague, Czech Republic, 2011;
 • Mirian Kalabegishvili, Seepage analysis of Enguri HPP dam tectonic foundation. HYDRO – 2010, Meeting Demends for a Changing World, Lisbon, Portugal, 2010;
 • Mirian Kalabegishvili, Enguri dam bottom outlet operation  problems. HYDRO 2008 Progressing World Hydro Development. LJUBLJANA, 2008.
 • Gagoshidze Sh. Kodua M. 2017, 23-28 April, Vienna, Austria, European Geosciences UnionGeneral Assembly 2016, To The Restoration of The Washed-Out Sea Coast of The City Poti. http://presentations.copernicus.org/EGU2017-4808_presentation.pdf
 • 2016, 17-22 April, Vienna, Austria, European Geosciences UnionGeneral Assembly 2016, Applied Analytical Methods for Solving Some Problems of Wave Propagation in the Coastal Areas. Gagoshidze Sh. Kodua M. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-1677-2.pdf
 • 2016, 17-22 April, Vienna, Austria, European Geosciences UnionGeneral Assembly 2016, Hydro-engineering and environmental problems in Poti Black Sea region and ways of their solution Saghinadze I, Pkhakadze M. Kodua M. Gagoshidze Sh. http://presentations.copernicus.org/EGU2016-1745_presentation.pdf
 • Gagoshidze , M. Kodua, Poti port: The geomorphological processes in the coastal zone of Poti and the ways of their solution. 2-nd Steering Committee meeting, Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the  Ways of their Solution(ICME). Karadenisis Technical University,  Turkey, Trabzon25-29 November,2014 http://icme-blacksea.eu/wp-content/uploads/2015/02/Minutes-Workshop_B.pdf
 • Archil Motsonelidze, Vitali Dvalishvili, Effeqt of Ageing and Cyclic loading on the Strength of Gravity Dams. Delft,the Netherlands;26-28 May,2014
 • Gagoshidze, M.Kodua, The Main Results of Compilation of Basic Data of Seawater Pollution and Sediment Migration in the Poti Port Region of Georgia and Development of Appropriate Mathematical Models for their Calculation,   „BLACK SEA BASIN 2007-2013“ (BLACK SEA) 3-rd Steering Committee meeting, Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the  Ways of their Solution ICME. Yerevan, Armenia, 20-21 October.2015
 • Archil Motsonelidze, Prediction of Concrete Dam’s Reserve Strength Based on it’s Past Loading History, Proceedings of the II International Congress on Dam Maintenance and Rehabilitation, Zaragoza, Spain, 23-25 November, 2010, pp. 777-786.

დაცული დისერტაცია
დოქტორანტი: ზაალ ბუკია;
ხელმძღვანელი: მირიან ყალაბეგიშვილი;
თემა: ჰიდროდინამიკური დატვირთვა კოშკური ტიპის წყალმიმღებ ნაგებობებზე მიწისძვრის დროს, 2021 წ.