კომისიები 2023-05-24T15:12:26+04:00

კომისიები

დამტკიცებულია სამშენებლო ფაკულტეტის გაერთიანებული საბჭოს სხდომაზე N3 19.05.2023 წელი

დამტკიცდა „ უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის N133/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების“ 21-ე მუხლის პირველის პუნქტის მიხედვით:

 • ზაალ ცინაძე – ასოცირებული პროფესორი, ფაკულტეტის მენეჯერი, თავმჯდომარე;
 • ზურაბ ციცქიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, მდივანი;
 • ავთანდილ ციცქიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, წევრი;
 • დემური ტაბატაძე –  პროფესორი, წევრი;
 • ლალი ვერულაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, წევრი;
 • ნინა არეშიძე – ასისტენტ პროფესორი, წევრი;
 • დემეტრე ჯანჯალაშვილი – დოქტორანტი, წევრი;

კომისია მუდმივმოქმედია, ის აწარმოებს ფაკულტეტის შიგნით არჩევით თანამდებობებზე ასარჩევ პირთა არჩევის პროცედურებს.

დამტკიცებულია სამშენებლო ფაკულტეტის გაერთიანებული საბჭოს სხდომაზე N3 19.05.2023 წელი

კომისია იხილავს ფაკულტეტზე სტუდენტებს შორის, მასწავლებლებს შორის და სტუდენტსა და პროფესორ – მასწავლებლებს შორის ეთიკის დარღვევის შემთხვევებს და ახდენს შესაბამის რეაგირებას.

 • მაია ჭანტურია – ასოცირებული პროფესორი, თავმჯდომარე;
 • ტარიელ კვიციანი – პროფესორი, წევრი;
 • გიორგი მაისურაძე – ასოცირებული პროფესორი, წევრი;
 • ია მშვიდობაძე – ასოცირებული პროფესორი, წევრი;
 • ზურა ციცქიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, წევრი;
 • მანონი კოდუა – ასოცირებული პროფესორი, წევრი;

დამტკიცებულია სამშენებლო ფაკულტეტის გაერთიანებული საბჭოს სხდომაზე N3 19.05.2023 წელი

კომისიები თავის სხდომებზე იხილავენ ახალ სახელმძღვანელოებს, ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების წარმოდგენილ ჟურნალებს, ადგენენ მათ ხარისხს და მოწონების შემთხვევაში რეკომენდაციას აძლევენ რექტორის ხელმძღვანელობით მოქმედ საუნივერსიტეტო კომისიის წინაშე წარსადგენად.

 • თამაზ ხმელიძე – პროფესორი, თავმჯდომარე;
 • ნინო მსხილაძე – პროფესორი, კომისიის მდივანი;
 • მურმან ბაქრაძე – პროფესორი , წევრი;
 • მარინა ჯავახიშვილი – პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, წევრი;
 • ელინა ქრისტესიაშვილი – პროფესორი, წევრი;
 • მალხაზ წიქარიშვილი – პროფესორი, წევრი;
 • ლია ბალანჩივაძე – პროფესორი, წევრი;
 • დავით გორგიძე – პროფესორი წევრი;
 • მურმან კუბლაშვილი – პროფესორი, წევრი;
 • ტარიელ კვიციანი – პროფესორი, წევრი;
 • მარინა ჯავახიშვილი – პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, წევრი

დამტკიცებულია სამშენებლო ფაკულტეტის გაერთიანებული საბჭოს სხდომაზე N3 19.05.2023 წელი

 • ზურაბ გვიშიანი – პროფესორი, ფაკულტეტის დეკანი, წევრი;
 • მარინა ჯავახიშვილი – პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, წევრი;
 • მარინა თოფურია – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი;
 • ავთანდილ გოგოლაძე – ასოცირებული პროფესორი, თავმჯდომარე;
 • კოტე ბზიავა – ასოცირებული პროფესორი, წევრი;
 • გოგი ზალიკაშვილი – პროფესორი, წევრი.

დამტკიცებულია სამშენებლო ფაკულტეტის გაერთიანებული საბჭოს სხდომაზე N3 19.05.2023 წელი

კომისია იხილავს და აკონტროლებს სამშენებლო ფაკულტეტის ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობას და დარღვევების შემთხვევაში საკითხი გამოაქვს ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე.

 • ტარიელ კვიციანი – პროფესორი, თავმჯდომარე;
 • ელინა ქრისტესიაშვილი – პროფესორი, კომისიის მდივანი;
 • ზაალ ცინაძე – ასოცირებული პროფესორი, ფაკულტეტის მენეჯერი, წევრი;
 • ზურაბ ციცქიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, წევრი;
 • მურმან კუბლაშვილი – პროფესორი, წევრი;
 • ირაკლი ალადაშვილი – სტუდენტი, წევრი;
 • ლუკა გულუა – სტუდენტი, წევრი;
 • გინა გურეშიძე – პროფესორი, წევრი.