მთავარი 2018-07-25T16:17:50+00:00

ჩვენს შესახებ

გავიგოთ მეტი

ხშირად გამოყენებული ბმულები

სტუ-ს თვითშეფასების ანგარიშები

სტუ-ს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასება

მსურველთა საყურადღებოდ

იხილეთ სრულად

ხშირად დასმული კითხვები

სწავლება სამშენებლო ფაკულტეტზე

ხშირად დასმული კითხვები

იხილეთ სრულად

ბიბლიოთეკა

განახლებული ბიბლიოთეკა

სამშენებლო ფაკულტეტი

იხილეთ სრულად

კითხვარები

გამოკითხვა და სტატისტიკური ანალიზი

სამშენებლო ფაკულტეტი

განხორციელებული კვლევები, ინფორმაციის ანალიზი და რეკომენდაციები

იხილეთ სრულად

განცხადება

სადისერტაციო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი
დაცვის ოქმის ფორმა

სადისერტაციო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი კოლოკვიუმის
შეფასების ოქმის ფორმა

იხილეთ სრულად

ბოლო სიახლეები

იხილეთ სრულად
0
ბაკალავრიატი
0
მაგისტრატურა
0
დოქტურანტურა
0
პროფესიული სწავლება

სასარგებლო ბმულები

ფოტო გალერეა

პროფესიული სწავლება

იხილეთ სრულად

ლაბორატორიებში

ღონისძიებები

იხილეთ სრულად

ლაბორატორია

იხილეთ სრულად

სამშენებლო ფაკულტეტი

დეკანი, პროფესორი: დავით გურგენიძე

დეკანის მოადგილე, პროფესორი: იური ქადარია

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი: მარინა ჯავახიშვილი

ფაკულტეტის მენეჯერი, პროფესორი: გინა გურეშიძე

პარტნიორები

სასარგებლო ბმულები