მთავარი 2018-10-16T14:16:28+00:00

ჩვენს შესახებ

გავიგოთ მეტი

ხშირად გამოყენებული ბმულები

სტუ-ს თვითშეფასების ანგარიშები

სტუ-ს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასება

მსურველთა საყურადღებოდ

იხილეთ სრულად

ხშირად დასმული კითხვები

სწავლება სამშენებლო ფაკულტეტზე

ხშირად დასმული კითხვები

იხილეთ სრულად

ბიბლიოთეკა

განახლებული ბიბლიოთეკა

სამშენებლო ფაკულტეტი

იხილეთ სრულად

კითხვარები

გამოკითხვა და სტატისტიკური ანალიზი

სამშენებლო ფაკულტეტი

განხორციელებული კვლევები, ინფორმაციის ანალიზი და რეკომენდაციები

იხილეთ სრულად

განცხადება

სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტზე საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასარიცხად რეკომენდირებილ პირველკურსელთა საყურადღებოდ – რეგისტრაცია

სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტზე საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასარიცხად რეკომენდირებილ პირველკურსელთა სია პროგრამების და რეიტინგების მიხედვით

დოქტორანტურაში 2018-2019 სასწავლო წელს მიღების გამოცხადების შესახებ

სადისერტაციო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი
დაცვის ოქმის ფორმა

სადისერტაციო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი კოლოკვიუმის
შეფასების ოქმის ფორმა

იხილეთ სრულად

ბოლო სიახლეები

იხილეთ სრულად
0
ბაკალავრიატი
0
მაგისტრატურა
0
დოქტურანტურა
0
პროფესიული სწავლება

სასარგებლო ბმულები

ფოტო გალერეა

პროფესიული სწავლება

იხილეთ სრულად

ლაბორატორიებში

ღონისძიებები

იხილეთ სრულად

ლაბორატორია

იხილეთ სრულად

სამშენებლო ფაკულტეტი

დეკანი, პროფესორი: დავით გურგენიძე

დეკანის მოადგილე, პროფესორი: იური ქადარია

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი: მარინა ჯავახიშვილი

ფაკულტეტის მენეჯერი, პროფესორი: გინა გურეშიძე

პარტნიორები

სასარგებლო ბმულები