ელექტრონული რესურსი 2021-03-22T12:50:39+04:00

ელექტრონული სახელმძღვანელოები

 1. კოდუა ნ. ჰიდროელექტროსადგურები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2017. 240 გვ.
 2. დანელია,ზ. ამბროლაძე თ, თოფურია მ. ჰიდრავლიკა, ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია.   ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2013. 484 გვ.
 3. დიაკონიძე რ. ჰიდრომეტრია. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2017. 320 გვ.
 4. მარგალიტაძე ი., გეგეშიძე ე. სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფციები და საზღვაო საქმე, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2017 წ.
 5. მარგალიტაძე ი. სამშენებლო ფირმის მართვა, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2011 წ.
 6. გედენიძე ზ., ამბროლაძე თ. წყლის მეურნეობა, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009 წ.
 7. მარგალიტაძე ი. მენეჯერის უნარ-ჩვევები, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2003 წ.
 8. მარგალიტაძე ი. მენეჯმენტი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2008 წ.
 9. გაგოშიძე შ., კოდუა მ., საღინაძე ი., ქადარია ი.. სამდინარო ჰიდრომშენებლობა და საქართველოს შავიზღვისპირეთის გეომორფოლოგიური პროცესები.  ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. 191 გვ.
 10. გოგოლაძე ა., ახვლედიანი ა. დაბალ და საშუალო დაწენევიან წყალმიმღებ ნაგებობ ათა სათავე კვანძის ჰიდრავლკური გაანგარიშება. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად;
 11. კოდუა ნ. ხაზალია კ. მეთოდური მითითება პრაქტიკული და საკურსო სამუშაოების შესასრულებლად  ჰიდროკვანძის სამეურნეო-ჰიდროენერგეტიულ გაანგარიშებაში. 2017
 12. ლ. ღოღელიანი, შ. გაგოშიძე, გ. ჭიღლაძე ჰალოსოლი
 13. ლ. ღოღელიანი Гидравлика Разноплотностных Потоков в Гидротехнике
 14. კომუნიკაციები ორგანიზაციებში;
 15. მ. ანთაძე, გ. ჭიღლაძე ზოგადი მენეჯმენტი;
 16. გ. ჭიღლაძე საინვესტიციო პროექტების შეფასება;
 17. გ. ჭიღლაძე პროექტის მართვის რაობა;
 18. რ. პატარაია, დ. ბაქრაძე მშენებლობის მართვის საფუძვლები – ლექციები 
 19. მშენებლობის მართვის საფუძვლები – პრაქტიკული 
 20. დ. ბაქრაძე მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა დამხმარე სახელმძღვანელო
 21. ამწე სატრანსპორტო სამშენებლო საგზაო მანქანები და მექანიზმები მ. შილაკაძე
 22. ლიფტების ფრიქციული ამძრავები მ. შილაკაძე
 23. მექანიკური მოწყობილობების საიმედოობის საფუძვლები მ. შილაკაძე
 24. ტრიბოტექნიკა მ. შილაკაძე, დ. თავხელიძე
 25. მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი პირველი ნაწილიმეორე ნაწილი მესამე ნაწილი ჯონი ბიჭიაშვილი , გენო ნიჟარაძე , გიორგი სიჭინავა
 26.  “Лифтовые приводы с фрикционной лебедкой” მიხეილ შილაკაძე
 27. ТРИБОТЕХНИКА М.Е Шилакадзе
 28. სამშენებლო მანქანები მ. შილაკაძე
 29. მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი პირველი ნაწილიმეორე ნაწილი მესამე ნაწილი ჯონი ბიჭიაშვილი , გენო ნიჟარაძე , გიორგი სიჭინავა
 30.  “Лифтовые приводы с фрикционной лебедкой” მიხეილ შილაკაძე
 31. ლიანდაგის მოწყობა და ყრილის ფერდობის გაანგარიშება – მეთოდური მითითება. ნ. რურუა
 32. ლიანდაგის მონიტორინგის სისტემები ნ. რურუა
 33. ლიანდაგის ტექნიკური გაზომვები ნ. რურუა
 34. სალიანდაგო მანქანები, მექანიზმები და იარაღები ნ. რურუა
 35. ლიანდაგის ზედა ნაშენის მოწყობა- მეთოდური მითითება ნ.რურუა
 36. ისრული გადამყვანის გაანგარიშება და დაგეგმარება-მეთოდური მითითება ე.მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ.მოისწრაფიშვილი
 37. რკინიგზის ლიანდაგი-ლიანდაგის ზედა ნაშენის კონსტრუქცია ე.მოისწრაფიშვილი, მ.მოისწრაფიშვილი ნ. რურუა
 38. რკინიგზის ლიანდაგი-სარელსო ლიანდის მოწყობა ე.მოისწრაფიშვილი, მ.მოისწრაფიშვილი ნ. რურუა
 39. რკინიგზის ლიანდაგის გაანგარიშებები-მეთოდური მითითება ე.მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ.მოისწრაფიშვილი
 40. რკინიგზის ლიანდაგის გაანგარიშებები ე.მოისწრაფიშვილი, მ.მოისწრაფიშვილი ნ. რურუა
 41. სარკინიგზო მტყუნებების შესწავლა, ანალიზი და ექსპერტიზა ნ. რურუა
 42. თავდაცვის გარემოს და შეიარაღებული ბრძოლის საფუძვლები სამხედრო ინჟინრებისთვის ე. მეძმარიაშვილი
 43. ტერიტორიის საინჟინრო მომზადება თავდაცვისთვის და საბრძოლო მოქმედებების და ოპერაციების სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყობა ე. მეძმარიაშვილი
 44. სამხედრო მეცნიერების სტრუქტურა, არსი და კვლევის მეთოდები  ე. მეძმარიაშვილი
 45. ქართული სამხედრო ტერმინები და განმარტებები სამხედრო დარგების მიხედვით ე. მეძმარიაშვილი
 46. ტრანსფორმირებადი მიწისზედა და კოსმოსური კონსტრუქციები და ნაგებობები ე. მეძმარიაშვილი
 47. სამშენებლო, საგზაო, სალიანდაგო მანქანები და მოწყობილობები ლ. სუთიძე, დ. ბაქრაძე, თ. ბუხნიკაშვილი, გ. ნადირაშვილი
 48. წყლის პერიოდულ ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების ანალიზური მეთოდები შ. გაგოშიძე
 49. შესავალი სპეციალობაში  მ. შილაკაძე
 50. ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად ჰიდრავლიკაში  მ. თოფურია, ა. გოგალაძე, ა. სურმავა
 51. პრაქტიკუმისათვის ჰიდრავლიკის ზოგად კურსში მეთოდიკური მითითებები  მ. თოფურია, ა. გოგალაძე, ა. სურმავა

დროებითი

 1. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის თეორიულ მექანიკაში დ. გორგიძე, ლ. ჯიქიძე, ზ. ციცქიშვილი, მ. ლოსაბერიძე, ლ. ქვარცხავა
 2. სამშენებლო თბოფიზიკა გ. რატიანი, მ. გრძელიშვილი
 3. თეორიული მექნიკა (სტატიკა) ი. გორჯოლაძე, დ. გორგიძე, გ. ბაღათურია, ლ. ჯიქიძე
 4. გათბობა მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 5. არატრადიციული განახლებადი ენერგიით გათბობა მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 6. ანალიზური მექანიკა დ. გორგიძე , გ.ბაღათურია
 7. გაზით გათბობა მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 8. თხევადი და მყარი სათბობით გათბობა მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 9. დინმიკის ამოცანათა კრებული ნ. მახვილაძე, დ. გორგიძე
 10. მოკლე ამოცანების კრებული თეორიულ მექანიკაში მთარგმნელები: დ. გორგიძე, ლ.ჯიქიძე, მ. ვაზაგაშვილი, ზ. ციცქიშვილი
 11. კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები (AutoCAD 2008 ბაზაზე) მ.კუბლაშვილი, ნ.ფილფანი, ვ.ჭანკოტაძე
 12. გაზის ტექნიკის ძირითადი ცნებები მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი
 13. სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობების ოპტიმალური დაპროექტების მეთოდები ბ. გვასალია