ავტორეფერატები 2023-07-05T22:05:08+04:00

ავტორეფერატები

2022

აზა ჩხარჩხალიაასიმეტრიულობის გავლენა მრავალსართულიანი რკინაბეტონის შენობის მდგრადობაზე
ალექსანდრე ბუაჩიძესადაწნეო გვირაბის სიმტკიცისა და მდგრადობის კვლევა ფილტრაციული რეჟიმის გათვალისწინებით
გეგა ზუბიაშვილიშენობათა თბოიზოლაცია თანამედროვე მასალების გამოყენებით, ევროპულ ნორმებთან შესაბამისობაში
გიორგი თურმანიძებეტონის შეკლების და ბზარმედეგობის ექსპერიმენტულ-თეორიული კვლევა ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის მეთოდით
გიორგი ნოსელიძეფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ ნაგებობასთან შეუღლების ჰიდრავლიკური გაანგარიშება
გიორგი ომსარაშვილიენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება არიდული ზონის მთიანი რეგიონებისათვის სასმელი წყლით მომარაგების მიზნით
დავით ბედუკაძეგზების სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება მოდიფიცირებული გოგირდისა და ადგილობრივი ინერტული მასალების გამოყენებით
დათო ქარაზანიშვილიმძიმე კლასის მოწინავე ჯავშანჟილეტი
ეთერ სურამელაშვილიჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეკონსტრუქცია, კომბინირებული ტექნოლოგიის ადაპტაციის მიზნით
იოსებ ავსაჯანიშვილისამხედრო-საინჟინრო დაზვერვა, მოსალოდნელი საომარი და საბრძოლო მოქმედებების დაწყების წინა ეტაპზე
ლევან მაისურაძეასიმეტრიული ომის პირობებში საქართველოს ტიპის სახელმწიფოების თავდაცვითი ძალების მოქმედებები და ეფექტები
ლევან ფიფიამწვანე სახურავების მოწყობის ტექნოლოგია საქართველოს პირობებში
მაია დადვანიისტორიულ-კულტურული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების კომპლექსური შეფასება ქალაქ თბილისის მაგალითზე
მარიამ სოსელიაბუნებრივი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეკონსტრუქცია, ფიტოპლანქტონით  გამოწვეული უარყოფითი გავლენის აღმოსაფხვრელად
მიხეილ რობაქიძეჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა
მიხეილ სანიკიძეკაშხლისა და ფუძის მდგრადობის ანალიზი ექსპლუატაციის პერიოდში
მიხეილ შენგელია

ცემენტის მარკის დადგენა ევროპული ნორმების შესაბამისობით ადგილობრივ ქვიშაზე
სოლომონ გოდერძიშვილიშემომზღუდი კონსტრუქციების თბური დაცვა დაფენილი ჭავლების გამოყენებით
ირაკლი მარღიშვილიღვარცოფული მოვლენების პროგნოზირება და ღვარცოფსაწინააღმდეგო კონსტრუქციის შემუშავება მლეთის ხევის ღვარცოფსადინარის მაგალითზე
შალვა ბოსიკაშვილინიადაგ-გრუნტის წყლისმიერი ეროზიული პროცესები და მათთან ბრძოლის თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოში გამავალი ენერგო დერეფნების მაგალითზე
ვასილ
გოგბერაშვილი
მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში მრავალსართულიანი შენობის აგების ტექნოლოგიური გადაწყვეტის კვლევა
ალექსანდრა მამარდაშვილიხარისხის ინფრასტრუქტურა მშენებლობაში და მისი გავლენა შენობა-ნაგებობების საიმედოობაზე
თეიმურაზ ბულიანავმისადგომის ნაგებობების საექსპლუატაციო ვარგისიანობის, სიმტკიცის და სტაბილურობის დადგენა (ფოთის პორტის მაგალითზე)
ქეთევან ჯერენაშვილიმონოლითურ რკინაბეტონის მაღლივ შენობებში შემსუბუქებული ართულშუა გადახურვები კომპოზიტური კობიაქსის სისტემის გამოყენებით

2023

ტიტე ჯიშიაშვილი არახისტი საგზაო სამოსების საექსპლუატაციო მდგომარეობის შეფასება და მათი გაუმჯობესების მეთოდების კვლევა
თამაზ შილაკაძე საქართველოს პირობებში ადგილობრივი ქვის მასალების კვლევა მათი საგზაო მშენებლობაში გამოყენების მიზნით
ბექა ხეცურიანი საგზაო სამოსის საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება სამრეწველო ნარჩენების გამოყენებით
რევაზ სახვაძე საქართველოში საჰაეროკოსმოსური თავდაცვის სისტემის შექმნა, ორბიტალური
კომპლექსის ტაქტიკური და ტექნიკური პარამეტრების გაუმჯობესებით
ვასილი ბერუაშვილი ღუნვადი მართკუთხა წიბოების მქონე სივრცითი კონსტრუქციების კვლევა ოპტიმიზაციის მეთოდებით
ზაზა ჯანგიძე სეისმური ზემოქმედების დროს რეგულარობის დარღვევის მქონე რკინაბეტონის
კონსტრუქციების მდგრადობა
იოსებ გიორგობიანი ხვრეტების მქონე ფენოვანი თხელკედლიანი სივრცითი კონსტრუქციების
სიმტკიცეზე კვლევა, სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით
იოსებ უთმელიძე ხიდების მალის ნაშენების სეისმომედეგობის დინამიკური კოეფიციენტების განსაზღვრის მეთოდოლოგია და წრფივისპექტრული მეთოდის საფუძველზე მიღებული მრუდების კრიტიკული ანალიზი
ნინო პავლიაშვილი შენობის დიდმალიანი კონსტრუქციული ელემენტების ვერტიკალური
სეისმური რხევები
ჯონი ჭანია არასტაციონალური თერმული რეჟიმის გავლენა ენგურჰესის
თაღოვანი კაშხლის ბზარგანვითარებაზე
ანგი გურგენიძე დაბალი ტვირთდაძაბულობის რკინიგზების მოდერნიზაციის
სტრატეგიების ადაპტური მექანიზმების შემუშავება მათი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით
გიორგი ჭაღიაშვილი მაღლივი შენობების გაზმომარაგების თავისებურებათა კვლევის შესახებ
ოთარ აბაშიძე საავტომობილო გზის საცვეთი ფენის სატრანსპორტო-საექსპლუატაცითვისებების გაუმჯობესება სლარი ტიპის ნარევების გამოყენებით